Các văn kiện dẫn chứng

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 2

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 2b

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 3

 

 

 

TO SUPERIOR TIỂU BANG MASSACHUSETTS

 

Vụ Kiện số: 01-4507

 

NGUYN ĐƠN: Nguyễn Hữu Luyện

 

BỊ CO

Trung Tm William Joiner Nghin Cứu Về Chiến Tranh v Những Hậu Quả X Hội

Thuộc Trường Đại Học Massachusetts Boston

 

 

BẢN GHI NHỚ VỀ PHN QUYẾT V N LỆNH CỦA TA

LIN QUAN ĐẾN ĐƠN THỈNH CẦU CỦA BỊ CO XIN BC BỎ VỤ KIỆN

 

Đy l một vụ tố tụng viện l rằng c sự kỳ thị trong phương cch tuyển chọn m qua đ bị co đ quảng co v chọn lựa chung quyết để cấp pht một số học bỗng cho những c nhn trong một chương trnh nhằm đẩy mạnh việc nghin cứu bản sắc người Việt trong kỷ nguyn hậu chiến tranhViệt Nam. Nhm nguyn đơn nhn nhận l họ đ khng hề nạp đơn dự tranh học bỗng ny, thế nhưng đ đệ nạp trong Đơn Khiếu Tố Tu Chnh Thứ Hai với ba điểm luận tội m họ cho l vi phạm tinh thần của cc điều khoản G.1.c. 151B v 151C. Bị co nay đệ nạp đơn thỉnh cầu Ta bc bỏ đơn khiếu tố ny, căn cứ vo cc điều luật 12(b) (1) v 12(b) (6) Mass.R.Civ.P. Nay Ta quyết định rằng, Thỉnh cầu của bị co phải được CHẤP THUẬN bởi những l lẽ sau đy:

 

NỘI DUNG VỤ KIỆN

 

Đơn Khiếu Tố Tu Chnh Thứ Hai (của nguyn đơn) đ nu ra một số luận chứng lin hệ sau đy m căn cứ vo đ Ta xt thấy l ph hợp với những mục tiu Thỉnh cầu của bị co. Vo hm 29-7-1999, bị co gồm William Joiner Center (nay gọi tắt l Trung Tm)

v Trường Đại Học University of Massachusetts (nay gọi tắt l Trường Đại Học) đ nhận được từ cơ quan Rockefeller Foundation of NewYork một ngn khoản ti trợ cho chương trnh nghin cứu c đề ti l Ti Cấu Trc Bản Sắc v Vị Tr của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Mục tiu của cuộc nghin cứu ny l nhằm khảo st những cấu trc đa dạng trong bản sắc của cong đồng người Việt đ được định hnh v ti định hnh như thế no trong thời hậu chiến tranh v hậu tỵ nạn xuyn qua cc thế hệ sau cuộc chiến Việt Nam. Những học bỗng ny đều c tnh cch tạm thời được cấp pht từng năm một. Những tham dự vin của học bỗng ny được hưởng một số ưu tin dnh cho ban giảng huấn của trường cụ thể như được tham khảo cc ti liệu của thư viện của trường Đại học, được cung cấp văn phng ring tại Trung Tm.

 

Nhm nguyn đơn gồm những người trn 40 tuổi, tất cả đều được sinh trưởng tại miền Nam Việt Nam. Một số l những sĩ quan của Qun Lực miền Nam trong thời kỳ chiến tranh VN. Những người cn lại l những quan chức của chnh phủ miền Nam, những nh gio dục v k giả. Tất cả họ đều đ di dn đến Hoa Kỳ ngay sau khi chnh phủ Si gn sụp đổ v những năm sau đ. Nguyễn Hữu Luyện l nguyn đơn duy nhất định cư tại Boston.

 

Trung Tm đ cho cng bố những thng tin lin quan đến việc cấp pht học bong vo hm 4 thng Ging năm 2000. Họ đ lm cng việc ny qua một Thng co bo ch, v một thư thng bo cũng như cho đăng quảng co trn hai tờ bo Việt ngữ, Hợp Lưu v Văn Học. Thời hạn cht để nạp đơn cho học bỗng ny l ngy 31 thng Ging năm 2000. Bốn ứng vin đ được chấp thuận. Trong đ kể cả một nhm gồm hai người nhn nhận họ l đảng vin Cộng sản đ di dn đến Mỹ từ miền Bắc Việt Nam, một người Mỹ gốc da trắng sinh đẻ tại Mỹ dưới 40 tuổi, v một người Mỹ gốc Việt cũng dưới 40 tuổi.

 

Khng c ai trong nhm nguyn đơn nhận được những thng tin lin quan đến học bỗng ny trước ngy hết hạn 31-1-2000. Nguyễn Hữu Luyện, nguyn đơn thường tr tại Boston cũng chỉ biết đến chương trnh ny vo khoảng thng 4. Nguyễn biết được l do cc nguyn đơn khc cho hay. Học bỗng ny đ được tiếp tục cấp pht trong cc nin kho 2001 v 2002. Khng c ai trong nhm nguyn đơn nạp đơn dự tranh.

 

Bởi v bản Thỉnh Cầu Bc Bỏ vụ kiện đ nu ln một số kha cạnh php l, sự duyệt xt lại một cch tm tắt qu trnh thủ tục php l lin quan đến vụ việc ny cũng cần được nu ra. N đ được bắt đầu với việc một đơn khiếu tố được đệ nạp cho văn phng Ủy Ban Chống Kỳ Thị của Tiểu Bang Massachusetts (nay gọi tắt l MCAD) vo ngy 27-10-2000. Bản khiếu tố ny đ được đưa ra bởi một c nhn duy nhất, nguyn đơn Nguyễn Hữu Luyện, v khẳng định một tội duy nhất chống lại Trường Đại học trong việc kỳ thị về thu mướn chiếu theo điều khoản G.1.c. 151B. Ngy 25-04-2001, Nguyễn Hữu Luyện đ tm cch bổ tc vo hồ sơ khiếu tố để biến vụ kiện thnh một vụ kiện tập thể. Bản thỉnh nguyện c tn gọi l Bản Tu Chnh vo Co Buộc Chống Kỳ Thị để Vụ Kiện Được Xt Xử như l Một Vụ Kiện Tập Thể, nu ra trong bản chỉ dẫn km theo hồ sơ, đ thm vo một danh sch nguyn đơn gồm 11 c nhn, những người yu cầu vụ kiện được tiến hnh (m theo bản chỉ dẫn ny) một cch c nhn đồng thời như l những đại diện cho một tập thể. Lời yu cầu tu chnh vụ khiếu tố MCAD cuối cng đ bị bc bỏ vo ngy 23-5-2001.

 

Vo ngy 22-9-2001, MCAD đ bc bỏ đơn khiếu tố của Nguyễn Hữu Luyện sau khi xt thấy khng đủ yếu tố luận tội. Ngy 29-10-2001, Nguyễn Hữu Luyện đ cho tiến hnh vụ kiện ny, co buộc tội kỳ thị trong thu mướn chiếu theo điều khoản G.1.c. 151B. Sau khi Ta bc bỏ Thỉnh Cầu được xt xử như một vụ kiện tập thể v Nguyễn thay đổi luật sư sau khi xin tu chnh đơn khiếu tố lần thứ nhất, Nguyễn đ thnh cng trong việc theo đuổi tu chnh bản Khiếu tố lần thứ hai để thm vo một số nguyn đơn v những buộc tội mới. Trong vng một thng sau khi nhận được thng bo về tu chnh, bị co lập tức đệ nạp đơn thỉnh cầu, yu cầu To hủy bỏ Đơn Khiếu Tố Tu Chnh Thứ Hai ny.

 

L ĐON V TRANH BIỆN

 

Nhm nguyn đơn co buộc rằng những hnh động của bị co bao gồm việc thời hạn v phương thức quảng co, cng bố v thng bo về học bỗng, việc thẩm định v tuyển chọn ứng vin được tiến hnh một cch c tnh ton, khng đng đắn, bất hợp php nhằm mục đch loại trừ những ứng vin trong cộng đồng người Việt trn 40 tuổi, trong đ c nhm nguyn đơn xem Đơn Khiếu Tố Tu Chnh Thứ Hai dng 42. Đơn Khiếu Tố ny đi bồi thường thiệt hại về kỳ thị trong thu mướn chiếu điều khoản G.1.c. 151B về việc tố tụng lin quan đến chnh sch đối xử phn biệt (co buộc I) v tc động gy ra bởi chnh sch ny (co buộc II). Thm vo đ, nguyn đơn cũng co buộc c sự kỳ thị trong học vấn v đi bồi thường thiệt hại lin quan đến việc kỳ thị trong học vấn chiếu theo điều khoản G.1.c. 151C. Quan điểm trọng tm trong vụ kiện của nhm nguyn đơn l, bởi v họ l người gốc gc ở miền Nam Việt Nam c xuất xứ khc biệt với những người di dn đến Hoa Kỳ từ miền Bắc. Với việc tuyển chọn những di dn c gốc gc từ miền Bắc, c dnh lu đến chế độ Cộng Sản, cc bị co đ (được cho rằng) c hnh động kỳ thị chống lại nhm nguyn đơn một cch bất hợp php.

 

Trong Bản Ghi Nhớ về Php L hỗ trợ cho Đơn Thỉnh Cầu của bị co c nu ra rất nhiều l đon biện minh l do tại sao Đơn Thỉnh Cầu Bc Bỏ Vụ Kiện của họ nn được Ta chấp thuận. Khng cần phải lập lại những lời tranh biện ny, Ta chỉ lưu một cch đơn giản rằng những l đon ny cung cấp những cơ sở chọn lựa để To đi đến kết luận rằng vụ kiện ny khng thể được tiến hnh thm nữa. Cụ thể như, ngoại trừ Nguyễn Hữu Luyện, khng c ai trong nhm nguyn đơn đ nạp đơn khiếu tố với MACD (1). Sự thiếu st trong việc tận dụng cc phương thức hnh chnh ny đồng nghĩa với việc To khng c thẩm quyền ti phn để bn đến những yu sch đi bồi thường thiệt hại của nguyn đơn chiếu theo cc điều khoản G.1.c. 151B hay 151C. Xem Charland v. Muzi Motors Inc., 417 Mass. 580. 583-586 (1994). Cc bị co cũng đưa ra một vi tranh biện đng luật nhằm biện hộ cho sự bc bỏ t ra l một vi yu sch của nguyn đơn. Cụ thể như, pha bị co chỉ r rằng G.1.c. 151C, trong giới hạn của điều khoản ny, chỉ bảo vệ cho những sinh vin xin ghi danh nhập học vo một cơ sở gio dục, cũng như cho bất cứ c nhn no xin ghi danh vo một chương trnh học vấn nhằm đạt đến một học vị cao hơn Cử Nhn Xem G.1.c. 151C 2(a) v 2(d). Những ứng vin được (WJC) tuyển dụng trong chương trnh học bỗng ny khng phải l sinh vin cũng khng phải l những c nhn ghi danh vo một chương trnh học vấn cao cấp. Bởi thế cho nn, co buộc III nn được bc bỏ v đ khng nu ra được cơ sở cho yu sch chiếu theo điều khoản G.1.c. 151C.

 

Tuy nhin, Ta quyết định nghing về Thỉnh Cầu của pha bị co được đặt cơ sở trn sự khiếm khuyết cơ bản của pha nguyn đơn: khng c ai trong số nguyn đơn đ nạp đơn dự tranh học bỗng ny. Trong số những yếu tố lin quan đến một vụ n kỳ thị chiếu theo điều khoản G.1.c. 151B đi hỏi rằng nguyn đơn phải nạp đơn dự tuyển vo cng việc đ v khng được tuyển dụng. Xem vụ Wynn v Wynn P.C. v. MCAD 431 Mass 655, 665 n. 22 (2000). Cũng tương tự như thế, chiếu theo điều khoản G.1.c. 151C, nguyn đơn phải cho thấy l đ cố gắng để ghi danh vo một cơ sở gio dục hay l một chương trnh học vấn nhưng bị từ chối. Trong vụ kiện ny, một điều cho thấy l, ngay cả khi được thng bo về chương trnh học bỗng trong ma xun năm 2000, khng c ai trong nhm nguyn đơn đ nạp đơn cho cc nin kha 2001 v 2002 d rằng đang trong thời hạn nhận đơn. Cũng như đ khng c bất cứ yếu tố no cho thấy l pha bị co đ lm bất cứ điều g c thể lm ng lng hay ngăn chặn cc nguyn đơn trong việc nạp đơn. Bởi v pha bị co đ khng hề nhận được bất cứ đơn xin dự tuyển no từ pha nguyn đơn thế nn khng thể ni l bị co đ c hnh động gy phương hại cho họ, cũng như pha nguyn đơn khng thể chứng minh được rằng pha bị co đ kỳ thị họ. Ni một cch khc, pha nguyn đơn sẽ khng thể no chứng minh được l họ đ nhận chịu bất cứ thiệt hại đặc th no.

 

Phản ứng lại điều ny, pha nguyn đơn cho rằng họ đ c thể nạp đơn trong năm 2000 nếu như họ đ biết c một chương trnh học bỗng như thế, thế nhưng phương thức quảng co chương trnh tự n đ mang tnh cch kỳ thị. Cũng như trong hai năm tiếp theo m học bỗng được cấp pht, cc nguyn đơn đ lập luận rằng, mặc d họ biết c những cơ hội như thế, tuy nhin lc bấy giờ Nguyễn Hữu Luyện đ nạp đơn khiếu tố về kỳ thị với MCAD, thế nn tất cả cc nguyn đơn đều tin rằng vo thời điểm đ, việc họ nạp đơn dự tuyển học bỗng l một việc lm c tnh cch ph phiếm v ch (*). Ta thật kh m chấp nhận luận điểm ny.

 

Trước tin, về vấn đề lin quan đến phương thức quảng co, sự kiện duy nhất đ được nu ra để hỗ trợ cho co buộc rằng đ l một hnh động c chủ kỳ thị l thng bo về chương trnh học bỗng trong năm 2000 chỉ được cng bố bằng thng co bo ch v thư thng bo 26 ngy trước thời gian hết hạn, v chỉ được đăng trn hai tờ bo Việt ngữ. Mặc d điều ny cho thấy l đ c sự vi phạm cc điều khoản trong Bản Quy Định Chương Trnh m pha bị co soạn thảo, xem Đơn Khiếu Tố Tu Chnh Thứ Hai, cc dng 29-30, To khng thấy những dữ kiện ny đủ để c thể tạo thnh hnh động kỳ thị một cch bất hợp php. Một cch kh chắc chắn l khng c g trong phương thức ny lm dấy ln bất cứ một mối lin hệ hợp l no về việc kỳ thị tuổi tc, hoặc giả pha bị co cố tnh hay đ gạt bỏ người Việt bằng cch khng thng bo, v thng co đ được đăng tải trn hai tờ bo Việt ngữ. (2)Thứ hai, đy khng phải l loại tố tụng m thuyết ph phiếm (*) được đem ra p dụng. Thuyết ny được đưa ra lần đầu tin trong vụ kiện International Brotherhood of Teamster v. United States, 431 U. S. 324 (1977), qua việc tuyển dụng ngnh ti xế đ loại bỏ những ứng vin người da đen đ cho thấy c một chnh sch kỳ thị tập thể kh lộ liễu. Bằng cch giữ nguyn phn quyết của cc ta n cấp thấp nhằm mở rộng bồi thường đến cả những nguyn đơn khng thực sự nạp đơn, To n Tối Cao phn quyết rằng, nơi m chnh sch kỳ thị được p dụng một cch nhất qun trong việc gạt bỏ người thiểu số, th đ khng phải l một luật php cứng nhắc về bồi thường chomột nguyn đơn c biệt no đ khng tham dự vo hnh động nạp đơn xin việc mang tnh cch hon ton ph phiếm. To đ nu ra một th dụ cụ thể, nếu chủ nhn dựng ln một tấm bảng nu r rằng chỉ c người da trắng mới được thu nhận th nạn nhn của y khng phải chỉ giới hạn trong một vi người đ khng đếm xỉa đến tấm bảng đ để nạp đơn v nhận chịu sự cự tuyệt. Id.at365. Thế nhưng To Superior tiếp theo đ cũng đ hạn chế phn quyết của mnh bằng cch ni thm rằng những người khng nạp đơn phải chứng tỏ được rằng y đ bị ngăn chặn từ trước do bởi chnh sch kỳ thị.

 

Trong trường hợp vụ kiện ny, cc nguyn đơn đ khng chứng tỏ cho thấy một mối quan hệ nhn quả giữa bất kỳ chnh sch hay cch hnh xử no của pha bị co với việc khng nạp đơn dự tuyển của họ để được pha bị co cứu xt. Ngược lại, họ cho rằng họ đ khng nạp đơn v tin rằng trong khi đơn khiếu tố của Nguyễn Hữu Luyện đang cn trong vng cứu xt của MCAD, tất cả họ sẽ bị bc khước mặc d họ c đầy đủ tiu chuẩn để dự tranh. To khng thấy rằng đy l một l lẽ đủ để biện minh cho cc nguyn đơn đi bồi thường thiệt hại về kỳ thị do việc nạp đơn v bị bc khước.

 

Cuối cng, bn cạnh những khiếm khuyết trầm trọng vừa nu trong vụ kiện của nguyn đơn, những cố gắng của pha nguyn đơn khi tự đặt mnh vo một nhm người để được bảo vệ bởi cc điều khoản G.1.c. 151B hay 151C cũng đ thất bại. Yu sch của nguyn đơn khng phải chỉ đơn giản rằng pha bị co đ c những hnh động kỳ thị đối với những người trn 40 tuổi hoặc những người c gốc gc Việt Nam, m hơn thế nữa, họ cho rằng pha bị co đ ban cấp học bỗng cho những người gia nhập hoặc thiện cảm đối với chế độ Cong Sản miền Bắc (nay l CHXHCNVN, bao gồm cả Nam Việt Nam). Tuy nhin, đ khng c một luật lệ no hỗ trợ cho một kết luận rằng một nhm người được xc định bởi một niềm tin chnh trị no đ th được dnh cho sự đi ngộ đặc biệt bởi luật lệ chống kỳ thị. Thực ra, đặt một học viện c tnh hn lm vo trch nhiệm php l v n đ khng lựa chọn những người c quan điểm chống cộng trong cc học bỗng nghin cứu sẽ c một hậu quả đng quan ngại đối với những quyền căn bản của Học Viện đưọc đảm bảo trong Tu Chnh n Thứ Nhất.

 

PHN QUYẾT V N LỆNH

 

Bỡi những lẽ trn cng những luận điểm nu ra trong Bản Ghi Nhớ về Php L của bị co, Đơn Thỉnh Cầu xin Bc Bỏ vụ kiện của bị co ĐƯỢC CHẤP NHẬN v To PHN QUYẾT rằng Đơn Khiếu Tố Tu Chnh Thứ Hai BỊ BC BỎ.

 
Janet Sanders

Chnh n Ta Superior

Ngy 27-8-2004

 

CH THCH:

(1)   Ti đồng với quan điểm của bị co trnh by trong phụ ch số 2 trong bản Ghi Nhớ của họ, rằng cố gắng để tu chnh Đơn Khiếu Tố MCAD của Nguyễn Hữu Luyện để được tiến hnh như một vụ kiện tập thể khng thỏa mn những điều kiện đi hỏi của luật định rằng mỗi c nhn nguyn đơn phải đệ nạp đơn khiếu tố với MCAD theo đng thời hạn.

(2)   Đơn Khiếu Tố Tu Chnh Thứ Hai đ khng nu r tuổi tc của hai trong bốn thnh vin được chấp nhận học bỗng trong năm 2000, cũng khng c chỗ no họ nu r rằng chỉ c những người dưới 40 tuổi mới được chấp nhận học bỗng -một dữ kiện cần thiết, hnh như thế, đối với yu sch bồi thường của nguyn đơn về kỳ thị tuổi tc.

 

Hong Hữu Nguyn dịch

 

Ghi ch (*): Một vi thuật ngữ Luật học, v dụ như doctrine of futility khng biết c danh từ no tương xứng trong tiếng Việt hay khng, xin được qy thức giả bổ khuyết. Tuy nhin khi niệm ny đ được giải thch bởi Chnh n Sander trong văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 4

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 5

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 6

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 8 (4 trang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 8 (4 trang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 9

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 10

 

 

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 11

 

 

Law Office

Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz

A PROFESIONAL CORPORATION

4268 I 55 NORTH - MEADOWBROOK OFFICE PARK

JACKSON, MISSISSIPPI 39211

(601) 351 2400

Facsimile

(601) 351 2424

 

To:

Members of the Vietnamese-American Community

 

 

From:

Bradley S. Clanton

 

 

Date:

September 9, 2004

 

 

Re:

Status of Nguyen et al. v. William Joiner Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum

 

Ladies and Gentlemen of the Vietnamese-American Community:

As most of you know, we are the attorneys representing the Plaintiffs in the lawsuit against the William Joiner Center and the University of Massachusetts, Boston. I am writing to update you on the status of the case.

It is with great disappointment that I inform you that on August 27, 2004, the Judge granted the University's Motion to Dismiss the Plaintiffs' Second Complaint. We believe the Judge's decision was inconsistent with Massachusetts law, as outlined in our opposition to the University's Motion. Accordingly, we plan to file an immediate appeal of the Judge's decision to the Massachusetts Court of Appeals.

In the Court of Appeals, cases are typically heard by a panel of three judges. The first step will be to file a document known as a "Notice of Appeal," which merely notifies the Court and the Defendants of our intent to appeal. Then, we will file a brief with the Court of Appeals outlining our arguments against the Judge's decision dismissing the Complaint. The University will then file a brief in response, followed by our reply. The case will then be set for oral argument before the panel of judges. The appeals process is not a speedy one, and we anticipate that it could take from six months to a year for the case to be decided. In addition, it is often difficult to persuade the Court of Appeals to reverse the decision of the lower court. Yet, we will strive mightily to do just that.

I understand that this is a disappointing decision. However, please be sure that we will vigorously pursue the appeal. Please do not hesitate to contact me if you need additional information.

 

BẢN DỊCH

 

Knh thưa Qy Vị trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt,

 

Như hầu hết qy vị đ biết, chng ti l những luật sư đại diện cho cc Nguyn Đơn trong vụ kiện chống lại William Joiner Center v trường Đại Học Massachusetts Boston. Ti xin cập nhật tnh trạng của vụ kiện để qy vị r.

 

Chng ti rất thất vọng phải thng bo với qy vị rằng ngy 27 thng 8 năm 2004, [b] Chnh n đ chấp thuận Thỉnh Nguyện Thư của bị co xin bc bỏ Văn Bản Khởi Tố được tu chnh lần thứ hai của Nguyn Đơn. Chng ti tin rằng phn quyết của Chnh n khng ph hợp với luật php của tiểu bang Massachusetts, như đ phc thảo để phản đối Thỉnh Nguyện Thư của trường đại học. Theo đ, chng ti phải khng co ngay phn quyết của Chnh n ln Ta Phc Thẩm của tiểu bang Massachusetts.

 

Nt đặc th của Ta Phc Thẩm l cc vụ n được thụ l bởi ba vị chnh n. Giai đoạn đầu l đệ nạp Thng Bo Chống n trong đ chỉ bo cho Ta n v bị co biết chng ta quyết định chống n. Sau đ chng ta sẽ đệ trnh văn bản ngắn gọn ln Ta Phc Thẩm để phc thảo cc luận điểm chống phn quyết của Chnh n đ bc bỏ vụ khởi tố. Tiếp theo l trường Đại Học sẽ đệ nạp văn bản ngắn gọn để phản biện, v đến lượt chng ta trả lời họ. Cuối cng l vụ n sẽ được điều trần trước cả ba vị Chnh n. Qu trnh chống n khng thể xc tiến nhanh được, v chng ti dự tnh trước l vụ chống n c thể ko di từ nửa năm tới một năm để quyết định vụ n. Hơn nữa, thng thường thuyết phục Ta Phc Thẩm lật ngược lại quyết định của to dưới l một việc kh khăn. Tuy nhin, chng ti sẽ cố gắng một cch mnh liệt để thực hiện điều đ.

 

Ti hiểu rằng đy l quyết định lm cho chng ta thất vọng. Tuy nhin, xin qy vị tin chắc l chng ti sẽ theo đuổi việc chống n một cch quyết liệt. Nếu qy vị muốn biết thm tin tức, xin đừng ngần ngại lin lạc với chng ti

 

 

 


TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 12

 

 

 

 

 

Commonwealth of Massachusetts

 

 

Appeals Court

 

No. 2004-P1653

 

 

LUYEN HUU NGUYEN,BUI DIEM

DINH TU NGUYEN,SANG P. LE. BATUONG

NGUYEN,XUAN M. TRAN,NAM NHAT PHAN

LIEM THANH NGUYEN, AND CHUC V. NGUYEN

 

Plaintiffs - Appellants.

 

 

WILLAIM JOINER CENTER FOR THE STUDY OF

WAR AND SOCIAL CONSEQUENCES AND THE

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, BOSTON

 

Defendant - Appellee.

 

On appeal from a judgement of the Suffolk Superior Court

 

 

BRIEF FOR APPELLEE

 

 

Michael P. Joyce

Associate Counsel

BBO #567292

University of Massachusetts

225 Franklin Street, 12th Floor

Boston, MA 02110

617-287-7030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

 

 

TABLE OF CONTENTS...................................................................I

 

TABLE OF AUTHORITIES.............................................................iv

 

STATEMENT OF ISSUES PRESENTED FOR REVIEW................1

 

STATEMENT OF THE CASE..........................................................2

 

STATEMENT OF THE FACTS........................................................5

 

STANDARD OF REVIEW................................................................7

 

SUMMER OF THE ARGUMENT.....................................................9

 

ARGUMENT....................................................................................11

 

I. THE SUPERIOR COURT CORRECTLY CONCLUDED THAT THE PLAINTIFFS

COMPLETE FAILURE TO APPLY FOR THE FELLOWSHIPS DEFEATED THEIR

CLAIM OF M.G.L.C. 151B EMPLOYMENT DISCRIMINATION11

 

A. Plaintiffs fail to establish a prima facie case of discrimination because they did

not apply for the fellowships...................................12

B. No discriminatory inference can be drawn from the defendants methods

of advertising the year 2000 fellowships ...................14

 

C. Plaintiffs cannot invoke the futile gesture doctrine to excuse their failure to

apply for the 2001 and 2002 fellowships because that failure was based

merely on their subjective belief that they would not be awarded

the fellowship and not based on any specific discriminatory action

action by the defendant.........................................16

 

II. THE SUPERIOR COURT CORRECTLY FOUND THAT THE PLAINTIFFS FAILED

TO ESTABLISH A CLAIM FOR M.G.L.C. 151B AGE DISCRIMINATION

BECAUSE DISPERATE IMPACT DISCRIMINATION CLAIMS ARE NOT

RECOGNIZED IN MASSACHUSETTS AND THE PLAINTIFFS FAILED

TO ALLEGE THE AGE OF TWO OF THE FOUR FELLOWSHIP

RECIPIENTS.................................................................19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

A. Disparate impact age discrimination claims are not

recognized in Masschusetts.........................19

 

B. The plaintiffs fail to allege facts sufficient to establish a claim of

disparate treatment age discrimination because they fail to allege

the ages of two out of the four 2000 fellowship recipients and fail

to allege the age of the 2001-2002 fellowship recipients20

 

III. THE SUPERIOR COURT WAS CORRECT IN HOLDING THAT THE

PLAINTIFFS ATTEMPTED TO ESTABLISH A PROTECTED CLASS

SOLEY DEFINED BY POLITICAL BELEIFS AND THUS NOT

PROTECTED BY THE ANIT-DISCRIMINATION LAWS OF THE

COMMONWEALTH.........................................21

 

A. The plaintiffs fail to allege that any practice of policy of the defendant

had a disparate impact on the protected class with respect to

national origin..............................................22

 

IV. THE SUPERIOR COURT WAS CORRECT IN DISMISSING THE

PALINTIFFS M.G.L. C. 151C CLAIM FOR FAILURE TO STATE

A CLAIM UPON WHICH RELIEF COULD BE GRANTED27

 

A. The complaint does not allow that the plaintiffs are seeking admission

as students as required by M.G.G. C. 151C, s2(a)27

 

B. The complaint does not allege that the plaintiffs were seeking

admission to a program or course of study leading to a degree by

required by M. G. L. c. 151c s2(d)...................28

 

C. The creed of Communism is not protected by M. G. L. c. 151c31

 

D. All plaintiffs failed to file a complaint with the MCAG alleging

M.G.L. c. 151c education discrimination.......34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I

V. THE SUPERIOR COURT WAS CORRECT IN CONCLUDING THAT IT

HAD NO JURSDICTION TO RULE ON THE CLAIMS OF CERTAIN

PLAINTIFFS BECAUSE THESE PLAINTIFFS FAILED TO FILE

COMPLAINTS WITH THE MCAD PRIOR TO INITIATING THEIR

SUIT IN SUPERIOR COURT......................................35

 

A. Plaintiffs Bui Diem, Dinh Tu Nguyen, Sang P. Le, Ba Tuong, Xuan M.

Tran, Nam Nhat Phan, Liem Thangh Nguyen, and Chuc V. Nguyen did

did not file complaints with the MCAD and, therefore , cannot maintain

under M.G.l. c. 151B or 151C in Massachusetts Court. 35

 

B. This defense was not waved by the Defendant because it is a

jurisdictional defence and cannot be waived, and was nonetheless

timely raised in its response to the plaintiffs Second Amended

Complaint. ......................................................38

 

C. Plaintiffs reliance on Christo v. Edward C. Boyle Ins. Agency to

support their claim that the MCAD filing requirement can be

ignored by the Massachusette courts is misplaced and greatly

exaggerated the relevance of its holding to the case at bar. .40

 

CONCLUSION..................................................................43

 

ADDENDUM

 

A. Memorandum of Decisin and Order on Defendants Motion to Dismiss

 

B. M.G.l. c. 151B, ~4

 

C. M.G.L. c. 151B, ~5

D. M.G.L. c. 151B, ~9

 

E. M.G.L. c. 151C, ~2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TABLE OF AUTHORITIES

 

Cases

 

Barret V. City of Worcester sch. Dept., 2001 WL 1602832 (MCAD 2002)..30

 

Bowen v. Wynne Sch Dist., Colonnade Hotel,2 MDLR1400 (MCAD, 1974)..18

 

Chambers v. Wynne Sch Dist., 909 F.2d 1214 (8th Cir. 1990) ..14,15

 

Chaplin v. Du Pont Advance Fiber Systems 293 F. Supp. 2nd 622 ( E.D. Va .

2003) ..........................................................................23,26

 

Charland v. Muzi Motors, Inc, 417 Mass. 580 ( 1994)....35,42

 

Christo v. Edwards G. Boyle Ins. Agency Inc., 402 Mass. 815 (1988)passim

 

Cox v. New England Tele. & Tele. Co., 414 mass 375 (1993).12

 

Curtis v. City Fitchburg, 2003 WL 21500532 ( Mass, Super. 2003).38

 

Dorman v. Norton Co., 2003 WL 1962458 ( Mass. Super. 2003).39

 

EEOC v. Consolidated Services Sys. 777 F. Supp. 599 ( N.D. Ill. 1991) 14,15

 

EEOC v. Steamship Clerks Uniond, Local 1066, 48 F. 3rd 594 (1st Cir. 1995)..22

 

Espinoza v. City of Worcester Ret. Sys., 414 U>S> 86 (1973).22,25

 

Figueroa v. City of Worcester Ret. Sys,, 18 MDLR 132 (MCAD 1996)..12,13

 

Flebotte v. Dow Jones & Co. Inc. 51 F. Supp 2nd 36 (D. Mass 1990)20

 

Green v. Moses Gill, Executor, 5 Mass. 379 (1809)...........39

 

Harris v. White, 479 F. Supp 996 (D. Mass, 1979).............16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Harvard Law School Coalition of Civil Rights v. President & Fellows of

Harvard College, 413 Mass. (1992).................................22, 26

 

Intl. Bhd. Of teamsters v. United States, 413 U.S. 324 (1977)..16, 17

 

Jamgochian v. Dierker, 415 Mass. 565 (1977).................39

 

Jarosz v. Palmer, 49 Mass. App. Ct. 834 (2000)..............8, 9

 

Knight v. Avon Products, inc. , 438 Mass. 413 ( 2003)...20,21

 

Lattimore v. Polaroid Corp., 99 F. 3rd 456 ( 1st Cir. 1996)..34

 

Leo v. Plymouth Dist. Ct. 18 MDLR 60 ( MCAD 1996)16, 18

 

Lewis v. Boston Public Health Commn 25 MDLR 353 (MCAD 2003)17

 

Lewis v. Tabacco Workers Intl Union, 577 F. 2nd 1135 ( 4th Cit. 1978)18, 19

 

Littleton Business Sys. V. Commr of Revenue Mass. 619 (1981).39

 

Mass. Commn Against Discrimination v. Liberty Mut. Ins. Co. 371 Mass

186 (1976)......................................................................32

 

Mole v. Univ. of Massachusetts, 58 Mass App. Ct. 29 (2003)34

 

Mouradin v. General Eletric Co., 23 Mass App. Ct. 538 (1987).35

 

Mullin v. Raytheon Co., 164 F. 3rd 696 ( 1st Cir. 1999)..20

 

OConnor v. Consolidated Coin Caterers Corp.,517 U.S. 308 (1996)20, 21

 

Oliver v. Holyoke Community College, 2001 WL 1602767 (MCAD 2001)..30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Opinion of the Justices of the House of Representatives, 423 Mass. 1244

(1996).......................................................................22, 23, 33

 

Sampson v. Lynn 405 Mass. 29 (1989).....................8, 9

 

Santiageo v. The Childrend Place, 18 MDLR 151 (MCAD 1996) 12, 13

 

Sereni v. Star Sportswear Mfg. Corp. 24 Mass App. Ct. 428 (1987)36

 

Smith College v. Mass. Commn Against Discrimination, 376 Mass. 221

(1978) ...................................................................11,13,34

 

Spinner v. Nutt, 417 Mass. 549 (1994).....................8

 

Storey v. Burns intl Security Service, 390 F. 3rd 760 (3rd Cit. 2004)..23,26

 

Terrill v. Chao, 31 Fed. Appx. 99 (4th Cir. 2002)....23

 

Thompson v. Musser, 1 U.S. (1Dall.) 458 (1789)...39

 

Williams v. Frank, 757 F. Supp. 112 ( D. Mass 1991)23, 26

 

Winbush v. State of Iowa By Glenwood Sate Hops. 66 F 3rd 1471

(8th Cir. 1995).........................................................17

 

Wolfe v. Gormally, 440 Mass. 699 (2004)............31, 32

 

Wright v. Hollingsworth Lessee, 26 U.S. (1 Pet.) 165 (1828)39

 

Wynn & Wynn, P.C. v. Mass. Commn Against Discrimination,

43 Mass. 655 (2000)..............................................11,12,13

 

Statutes and Rules

 

Mass. Acts. Of Gen. Ct. 2000 c. 223, ~~ 1.4........38

 

Mass. R. Civ. P. 12..............................................9

 

M.G.L. c. 151B, ~~4...........................................32

 

M.G.L. c. 151B, ~~5........................................36,38

 

 

 

 

 

 

 

VI

M.G.L. c. 151B ~~9........................................................32

 

M.G.L. c. 151C...........................................................Passim

 

Secondary Sources

 

The American Heritage Dictionary 299 (2nd College ed. 1991)33

 

CIA World Factbook, Vietnam at http://.www.cia.gov/cia/publications/factbook/

geos/vm.html.............................................................24

 

The Vietnam War Almanac, Harry G. Summers, Jr. (3rd ed. 1999).24, 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

STAEMENT OF ISSUES PRESENTED FOR REVIEW

 

 

I. Whether the Superior Court correctly dismissed the plaintiffs/ complaint for

Discrimination in a failure-to-hire case where none of the plaintiffs

Applied for the postion in question?

 

II. Whether the Superior Court correctly found that the plaintiffs complaint

Failed to state a claim for M.G.L. c. 151B discrimination because the

Complaint sought protection for a class of people defined solely

By their political beliefs ?

 

III, Whether the Superior Court correctly dismissed the plaintiffs M.G.L.

C. 151C claim because: the plaintiffs failed to allege that they were

(a) seeking admission as students or (b)seeking admission to a

Program or course of study leading to a degree, beyond a bachelors degree

( c ) the creed of Communism is not pretected by that statute; and (d)

all plaintiffs failed to fillling their complaint in Superior Court.

 

IV. Whether the Superior Court correctly found that it had no

Jurisdiction to rule on the M.G.L. c. 151B claims of eight of the nice

Plaintiffs because those plaintiffs failed to file any complaints with

the MCAD prior to filing their complaint in Superior Court.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

STATEMENT OF THE CASE

 

On October 27, 2000, plaintiff Luyen Huu Nguyen (Luyen) filed a complaint

 

At the Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD) against the

 

University of Massachusetts, Boston, Claiming a single count of employment discrimination

 

Under M.G.L. c. 151B ~~4. App. 24-25. *. On April 25, 2001, Luyen moved to have his

 

Compaint treated as a class action at the MCAD. App. 97-101. On May 23, 2001, the

 

MCAD denied this motion for a class action. On Spetember 12, 2001 Pursant to Respondents

 

Motion to Dismiss, the MCAD dismissed his comlaint and issued a finding that Luyens

 

Compaint lacked probable casue. App. 28 -31. The MCADs order of dismissal stated:

 

Complaint failed to establish prima facie case of disperate treatment/

Failure to hire. Complaint failed to establish that he applied for the

Position. Complaint, through his own admission, states that he did

Not submitt an application as he did not hear about the fellowship

Untill after the successful candidates were selected.

 

App. 105.

 

On October 29, 2001, plaintiff Luyen and eleven named plaintiffs, on behalf of themselves and a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 

 

* Citations to the Appendix, prepared by the plaintiffs-Appellants, are referred to throughout this brief as App. (#) .

 

 

 

 

2

 

proposed class of Vietnamese-Americans over 40 years old, filed a complaint in Suffolk

 

Superior Court alleging employment discrimination, in voilation of M.G.L. c. 151B. Plaintiff

 

Filed a Motion to Maintain Class Action on January 10, 2003 which the court denied from the

 

from the bench after a hearing. The Courts order stated:

 

Plaintiff.has failed to demonstrate that the proposed class members

Share common questions of law and fact in this employment

discrimination claim, which is of dubious merit in itself. Specifically,

the claim rests on the questionable premise that the defendts alleged failure

To more broadly advertise four research positions (two of which were

filled by Vietnamese) constitutes a violation of Chapter 151B.

 

App. 182

 

 

Shortly after the issuance of this order, the plaintiffs former cousel, James P. Keane,

 

moved to withdraw from the case.

 

On November 20, 2003, Attorneys Bradley S. Clanton and James C. Duff

 

appeared Pro Hac Vice on behalf of the plaintiffs in this case. On Febuary 4, 2004, plaintiffs

 

filed An Asseent to Motion to Amend Complaint. This motion explicity preserved the

 

Defendants rights under M.R..C.P. 12 and 15. App. 186 -187.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

On August 27, 2004 the Superior Court, after a hearing, allowed the Defendts

 

Motion to Dismiss for Failure to Sate a Claim upon which relief could be granted and

 

For lack of jurisdiction, stating inter alia:

 

The defendants Memorandum of law in support to their Motion sets

forth numerous reason why the Motion toDismiss should be allowed.

(e.g. failure to echaust administrative remedies, plaintiffs are not students

or individuals undertaking a course of study.) Without repeating all of

those arguments, this Court simply notes that these reasons provide

Alternative grounds for this action should proceed no further. This

Court, however, prefers to dispose of the defendants Motion based

on a more fundamental defect in the plaintiffs case: none of the

plaintiffs applied for the fellowship positions. The plaintiffs repsonse to

this is to allege that they would have applied in the year 2000 had

they known about the fellowship, but that the method of advertising

the positions was itself discriminatory. As to the two subsequent

years in which the fellowships were offered, plaintiffs argue that

although they knew about the fellowship opportunity, (Luyen) had

already filed a discrimination complaint before the MCAD such

that all of the plaintiffs believed at that point that any attempt by

them to seek a fellwoship would be futile. This Court finds no

merit to these arguments.

 

App. 211 - 212 (internal quotations omitted). The plaintiffs hve filed a timely notice of

 

appeal of the Superior Courts decesion, as well as their brief. The defendant now files this brief

 

in response to plaintiffs/ appeal .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

STAEMENT OF THE FACTS*

 

 

On July 27, 1999, the defendant University of Massachusettes, Boston (University)

 

And its academic center, the Willaim Joiner Center for the study of War and social Consequence

 

(Center) received grant money from the Rockerfeller Foundation to establish research

 

fellowships for the study of the Vietnamese Diaspora (fellowships). App 189. These

 

fellowships were intended to allow research into the Vietnamese identity in the post - war

 

and post - refugee eras. App.190.

 

The plaintiffs are all Vietnamese-American citizens or permanent United States

 

residents, over the age of 40, with a national origin in South Vietnam. App. 200. All of

 

them immigrated to the United States following the fall of Saigon in 1975 and in the years

 

thereafter. App 192 - 195.

 

On January 4, 2000, the Center distributed information to the public about these

 

fellowships by way of press release and letter. App. 198. This notice did not include the

 

application process or requirements, but did include a deadline of January

 

 

 

 

 

______________________________

 

* This statement of Facts is derived from the sixty-two allegations in plaintiffs

allegations in plaintiffs Second Amended Complaint, which begins on page 189 of

the Apppendix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

31, 200 for the applications. Id. The fellowships were also advertised in the publications

 

Hop Luu and Van Hoc. App. 199. In addition, a poster outlining the application process

 

was distributed after January 31, 2000. App.198

 

During the above time frames, plaintiff Luyen was living in Boston, Masschusetts,

 

but did not learn about the existence of the fellowships untill April 11, 200, when he

 

read a copy of the January 4, 2000 press release distributed by the Center. App. 192,198.

 

Luyen made no attemt to appy for the year 2000 fellowship, or when it was

 

subsequently offered in 2001 and 2002. App. 198,2oo.

 

On May 12, 2000, Luyen learned that the Center awared this year 2000

 

fellowship to two individuals who were admitted agents of the Communist Party

 

of the Socialist Republic of Vietnam, one Caucasian-American by birth under age

 

of 40, and one person of Vietnamese-America descent of approximately 25 years

 

of age. In June of 2000, Luyen told the rest of the plaintiffs named in the

 

complaint (remaining plaintiffs) about the fellowships and the Centers 2000

 

selections. Id.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

The remaining plaintiffs lso failed to apply for the fellowships for the year 2000,

 

and decided not to apply in years 2001 and 2002 due to the legal proceedings

 

instituted against the defendants, snd based on a reasonable belief that they would have

 

been discriminatorily rejected had they actually applied. App 200. All plaintiffs believe

 

that the successful 2000 fellowship candidates were far less qualified for the

 

fellowship for the fellowships than any of the named plaintiffs. App 199.

 

Specifically, the plaintiffs charge in their complaint that the actions of

 

the Defendants, including the timing and methods of the advertisement,

 

publication, and announcement of the fellowships , and the evaluation and selection

 

of the fellowship recipients, were taken with the deliberate, improper, and

 

illegal intent to exclude members of the Vietnamese-American community over

 

the age of 40, including the Plaintiffs. App.200.

 

 

STANDARD OF REVIEW

 

In reviewing a judgement dismissing a complaint for failure to state a claim

 

on which relief can be granted (rule 12b (6), the Court must accept as true all

 

allegations of the complaint and all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

reasonable inferences which mya be drawn from the complaint. See Spinner v, Nutt,417 Mass.

 

549, 550 (1994)/ Thus, both parties are limited, on an appeal of a 12(b) (6) motion, to the

 

facts that are alleged in the complaint. See id.

 

A rule 12(b) (6) motion is considerably different from a Rule 56 summery judgement in

 

that a Rule 12(b) (6) motion is based on the pleadings and tests the legal sufficiency of the

 

complaint. See Sampson v.Lynn, 405 Mass. 29, 30 (1989). Evidnece obtained through discovery

 

is outside the scope of review, unlike a Rule 56 motion which does permit such evidence. * See id.

 

 

____________________________

 

 

* Because the case at bar is an appeal of a 12(b) (6) motion, the plaintiffs attempt

call this Courts attention to certain evidence revealed in discovery is clearly improper.

See Spinner v. Nutt, 417 Mass. At 550; Sampson, 405 Mass at 30. (Brief of

Appelants, pg. 29 ftn. 16)

Additionally, the plaintiffs try to sxpand the scope of the Courts inquiry by

referencing facts alleged in a totally separate and unadjudicated case, ( Brief of

Appellants, pg 35 ftn.20). They cite Jarosz v. Palmer, 49 Mass. App. Ct. 834

(2000), to support their contention that the court may take judicial notice of.

allegations that have been made in another pending case between parties before

the court. (Brief of Appellants , pg. 35 ftn. 20 ) (Emphasis Added)

 

In Jarosz this Court held that the reviewing court must accept as true all

well-pleaded allegations in the plaintiffs complaint unless the court knows

because of some other already adjudicated case, that

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

SUMMARY OF THE ARGUMENT

 

The Superior Court correctly dismissed the plaintiff complaint. The plaintiffs

 

failed to allege thaty they applied for the fellowships, and thus cannot establish a prima facie case

 

of hiring discrimination. The plaintiffs failto allege facts sufficient to show that the defendants

 

method of advertising the 2000 fellowship was discriminatory. With regards to the 2001 and 2002

 

fellowships, the plaintiffs calim that it would have been futile to apply does not excuse the

 

Fact that they did not apply for the fellowships. This theory of futility is based on the

 

Plaintiffs subjective belief that the defendant would have rejected their applications of

 

plaintiff Luyens pending MCAD action and was not based on any discriminatory act

 

by the defendant . Such a subjective

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

the factual allegations in the present case are not true. See Jarosz, 49 Mass. App. Ct.

at 835-36. In so holding, this Court was not epanding the univers of factual allegations

that the court must take as true but instead allowing the reviewing court to dispose of

certain allegations it knew to be false, because the factual issues had already been

decided in a previous case. See id. Again, the plaintiffs attempt to persuade the court

to consider alleged facts in a case that has not even been decided yet and not alleged

in the complaint is clearly improper and violates the Commonwealths Rules of

Civil Procedure. See Mass. R. Commonwealths Rule of Civil Prodedure. See Mass.

R. Civ. P. 12. See also Sampson, 405 Mass. at 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

belief cannot be the basis for claiming futility in a failure - to - hire case.

 

Also, the Superior Court was correct in holding that the plaintiffs attempted

 

to establish a protected class soley defined by their political belief, rather than by national

 

origin or age. It is well well-settled law in Massachusettes that poitical belief cannot

 

form the basis for the protected class under M.G.L. c. 151B or c. 151C. Additionally,

 

on the plaintiffs/ M.G.L. c. 151C laim, the Superior Court correctly found that the

 

plaintiffs were not students as eefind by the statute and were not seeking admission

 

to a program offering an advanced degree, as required by the statute.

 

Finally, the Superior Court correctly found that it lacked jurisdiction over

 

the claims of certain plaintiffs, based on their failure to exhaust administrative

 

remedies. All but one plaintiff failed to file a claim of discrimination with the

 

MCAD prior to bringing this claim in the Superior Court as required by the laws

 

of this Commonwealth. The plaintiffs contention that the defendant wavied this

 

defense by not raising it in its answer to the plaintiffs original complaint ignores the

 

well -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Settled doctrine that subject matter jurisdiction cannot be wavid, as well as long-established

 

rules of pleading. The defendant properly raised this defense in its response to the

 

Plaintiffs Second Amended Complaint and did not waive it.

 

 

 

ARGUMENT

 

 

I. THE SUPERIOR COURT CORRECTLY CONCLUDED THAT THE

PLAINTIFFS COMPLETE FAILURE TO APPLY FOR THE

FELLWOSHIPS DEFEATED THEIR CLAIN OF M.G.L.C. 151B

EMPLOYMENT DISCRIMINATION.

 

In order to establish a prima facie claim of age and national origin

 

Discrimination pursuant to M.G.L. c. 151B in a failure- to - hire, case the plaintiffs

 

must show that (1) they are a member of a class protected by M.G.L. c. 151B;

 

(2) they applied for an open position: (3) they were not selected: and (4) the employer

 

sought to fillthe position by hiring another individual with similar qualification. *

 

Wynn & Wynn, P.C. v. Mass. Commn Against Discrimination, 431 Mass. 655, 655 n. 22

 

(2000). Moreover, proof of discriminatory motive is critical in disparate treatment cases.

 

Smith College v. Mass. Commn

 

 

 

______________________

 

* Failure to hire cases are similar to failure to promote cases with regards to prima facie

elements and fact patterns. ( i.e. employer seeking to fill a postion, applicant or

current employee seeking to obtain position). Therefore, this brief will also cite to failure

to promote cases.

 

 

 

 

 

 

11

Against Discrimination, 376 Mass. 22l 227 ( 1978). Although the plaintiffs are pemitted

 

to establish disperate treatment through direct ot circumstantial evidence, the plaintiffs have

 

the burden of proving intentional discrimination. Cox.v. New England Tele. And Tele. Co. ,

 

414 Mass. 375, 384 - 5 (1993).

 

It is well established law in Massachusetts that a plaintiff claiming discrimination

 

in a failure - to - hire lawsuit must establish that he actually applied for the job. See, e.g.

 

Wynn & Wynn P.C. v. MA Commn Afainst Disrim. 431 Mass 655, 665 n. 22 (2000)

 

(noting plaintiffs application for job is in an element for a prima facie failure - to -

 

hire case); Santiago v. The Childrens Place, 18 MDLR 151,152 (MCAD 1996) (same);

 

Figuero c. City of Worcester Retirement Sys. 18 MDLR 132, 134 ( MCAD 1996).

 

(same.)

 

A. Plaintiffs fail to establish a rrima facie case of discrimination because they

did not apply for the fellowships.

 

The plaintiffs complaint specifically states the none of the plaintiffs applied

 

for the fellowship positions at any time. App. 198-200. Not only did all plaintiffs

 

fail to apply for the fellowship when it was first offered in 2000, but they also failed

 

to apply for the fellowship when it was offered in 2001

 

For the fellwoship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

And 2002. Id. After learning that two alleged communists were awarded two of the

 

year 2000 fellowships, the plaintiffs decided to file a lawsuit instead of filing their

 

application. App. 107. None of the plaintiffs applied for the fellowships, thus none

 

of them can establish a prima facie case of discrimination for failure to hire. See e.g. ,

 

Wynn & Wynn P.C., 431 Mass. At 665 n. 22; Santiago, 18 MDLR at 152; Figuero, 18

 

MDLR at 134.

 

Moreover, by not applying for any of the fellowships, the plaintiffs have

 

forever deprived the defendant of the opportunity to rebut any claim of direct

 

disparate treatment towards the plaintiffs. The defendant never had an opportunity to

 

consider the candidacies fo the plaintiffs because they were unaware of their existence.

 

Because the defendant had no knowledge of the plaintiffs or their intent to apply for the

 

Fellowships , it is impossible for the plaintiffs toever prove that the defendant possessed

 

a discriminatory motive towards any of the individual plaintiffs. Smith College,

 

376 Mass. At 227 (proof of discriminatory motive is critical to a showing of

 

disparate treatment) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

B. No discriminatory in ference can be drawn from the Depfendants methods

of advertising the year 2000 fellowships.

 

Despite the plaintiffs contention that the method of advertising the year 2000

 

fellowships was discriminatory, as the Superior Court stated, the mere fact that the defendant

 

Chose to adverise as they did is not evidence that it intended to discriminate against the

 

Plaintiffs. App. 212 ( J. Sanders, Memorandum of Decision and Order on Defendants

 

Motion to Dismiss). See also EEOC v. Consolidated Services Systems, 777 F. 599, 607

 

( N.D. Ill., 1991) ( fact that the employer advertised in Korean-language newspaper

 

does not demonstrate the he harbored intent against non-Koreans).

 

 

As long as the defendant advertised the position and had no knowledge of the

 

plaintiffs interest in the fellwoship, no inference can be made from the chosen method of

 

advertising. See Chambers v. Wynne Sch. Dist. 909 F. 1214,1217 (8th Cir. 1990) ( in a

 

failure to promote case, court held that where the employer advertised the position and

 

did not know about the plaintiffs interest in the jon, no inference of discrimination can

 

be made with respect to the methods of adverising).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

As the plaintiffs allege, the defendant advertised the fellowships. App 198 - 199. They

 

acknowledge that the press release and letter were sent out weeks before the application

 

deadline and that the fellowships were advertised in two journals, Hop Luu and Van Hoc. Id.

 

The plaintiffs fail to allege that the defendant knew that any of the plaintiffs were interested in

 

the fellowships. Thus, discrimination cannot be inferred from the defendants method of

 

advertising the fellowships. See Chambers, 909 F. 2nd at 1217; Consolidated Services

 

System, 77 F. Supp. At 607.

 

Common sense dictates that the defendant cannot be expected to individually

 

contact every person that could conceivably be interested in the felowship in order to

 

ensure that they are notified of the open position. Responsibility for meeting deadlines and

 

seeking help in applying must be placed on the applicant once the public has been

 

reasonably notified of the opening. As the Superior Court stated, nothng about the method of

 

advertising gives rise to any rational inference of age discrimination or raises the

 

presumption that the defendants intended to or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

did exclude the defendants from applying for fellowship. App.212.

 

C. Plaintiffs cannot invoke the futile gesture doctrine to escuse their failure

to apply for the 2001 and 2992 fellowships because that failure was based

merely on their subjective belief that they would not be awarded the

fellwoship and not based on any specific discriminatory action by the defendant.

 

 

The plaintiffs attempt to excues their failure to apply for the 2001 and 2002

 

fellowships by claiming that it would have been futile for them to apply. Under the

 

futile gesture doctrine a plaintiff does not have to appy for a position in order to

 

establish a prima facie claim of discrimination if he can overcome the not always easy

 

burden of showing that they would have to applied for the job if not for the employers

 

obstruction. Intl. Bhd. Of Teamsters v. United States, 431 U.S. 324,365 (1997). See

 

also Harris v. White, 479 F. Supp. 996, 1068 ( D. Mass. 1979); Leo v. Plymouth Dist. Ct. , 18

 

MDLR 60 62 (MCAD 1996).

 

 

While creating an exception to the application requirement, courts have made it clear

 

that a claim of futility cannot be based merely on the plaintiffs subject belief that they would

 

not be hired. This belief must be coupled with evidence of actual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

discrimination by the defendnt. See Teamsters, 431 U.S. at 365; Lewis v. Tabacco Workers

 

Intl Union, 577 F. 2nd 1135,1463 (4th Cir. 1978). ( holding that claim of futility cannot be

 

based on subjective belief of the plaintiffs but instead on some objective discriminatory

 

action taken by the employer).

 

In order to avail themselves of this expection, the plaintiffs complaint must

 

allege that the defendant made statements to the plaintiffs in order to deter them from applying

 

for the fellowships or that the defendant had a systemtic policy or repeated discrimination

 

such that one would reasonably deterred from applying for the fellowships. See, e.g.,

 

Teamsters , 413 U.S. 324 ( failure to apply not required because of the companys

 

systematic policy regarding senority and also because applicants were given false ot

 

misleading information about the availability of the position). Winbush v. State of Iowa By

 

Glenwood State Hosp. 66 F. 3rd 1471, 1481 (8th Cir., 1995) ( court found that application

 

was not required either the position was not advertised or the employer misled them to

 

believe that applying would be futile) ; Lewis v. Boston Public Health Comm. 25 MDLR

 

353, 355 56 ( 203) ( plaintiffs failure to apply for job that

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Was essentially a reposting of the jon she was just fired from was excusable because

 

employer misled her to believe that postion was being eliminated: Leo, 18 MDLR at 62

 

( applicant could reasonably have inferred that it would have been futile to apply because

 

employer had falsely told her that he already chosen someone else) ; Bowen v. Colonnade

 

Hotel, 2 MDLR 1400, 1402, 1409 ( MCAD 1974) ( futile for applicant to apply for

 

position when employer misled he by telling her that position was no longer available).

 

The claim of futility that plaintiffs advance in their brief is similar to the one

 

rejected in Lewis v. Tabacco Workers International Union. 577 F. 2nd at 1143. In Lewis, the

 

4th Cirtuit refused to find discrimination where the plaintiffs did not actually apply for the

 

job. Id. The plaintiffs claimed that they bleived it was futile to apply for certain positions

 

because the company kept blacks and whites segregated. See Lewis, 577 F. 2nd at 1137, 1142.

 

They did not show that the employer actually discriminated in hiring or intended to keep

 

blacks and whites separate. See id.at 1492. In rejecting the plaintiffs claims, the court

 

stated that a claim of futility must be based on some direct evidence that

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

the employer did in fact discriminate. See id. at 1143. The mere subjective belief that they

 

would not be hired, as the plaintiffs claim in the case at bar, is not sufficient to claim

 

futility. See id.

 

The plaintiffs failto allege that any official from the University of Massachusetts

 

gave them falseor misleading information about the fellowships or told them not to apply.

 

Nor do they allege that they were deterred from applying because of a systematic policy on

 

part of the defendant to discriminate. Rather, the plaintiffs claim that they did not apply

 

because they believed they would be refected because plaintiff Luyen filed a complaint with

 

the MCAD. App. 200. Because their claim of futility rests solely on their subjective belief,

 

the Superior Court was correct in holding that their failure to apply for this fellowship barred

 

the plaintiffs M.G.L. c. 151B claim.

 

 

 

II. THE SUPERIOR COURT CORRECTLY FOUND THAT THE PLAINTIFFS

 

FAILED TO ESTABLISH A CLAIM FOR M.G.L.. C. 151B AGE DISCRIMINATION

 

BECAUSE DISPARATE IMPACT AGE DISCRIMINATION CLAIMS ARE NOT

 

RECONGINIZED IN MASSACHUETTS AND THE PLAINTIFFS FAILED TO

 

ALLEGE THE AGE OF TWO OF THE FOUR FELLWOSHIP RECPIENTS.

 

 

A. Disparate impact age discrimination claim are not recongnized in Massachusette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

There is no cause of action for disparate impact as discrimination in Massachusetts.

 

The first Circuit has held that inder both Massachuetts and Federal law, age discrimination

 

claims grounded on a theory of disparate impact are not viable. Mullin v. Raytheon Co. ,

 

164 F. 3d 696, 697. 704 I 1st Cir. 1999) (analysis of Massachussetts decision on viability

 

of disparate impact age claims) ; Felbotte v. Dow Jones & Co. , 51 F. Supp. 2d 36, 44

 

(D. Mass 1999).

 

The Superior Court properly dismissed the plaintiffs disparate impact age

 

Discrimination claim because such a claim is not recongnized by Massachusette court

 

thus the plaintiffs failed to state a claim upon which relief could be granted.

 

 

B. The plaintiffs failed to allege facts sufficient to establish a claim of disparate

treatment age discrimination because they fail to allege the ages of two out of

the four 2000 fellowships recipients and fail to allege the age of any of the

2001 - 2002 fellwoship recipients.

 

 

Age discrimination may only be logically inferred when the postion is given to

 

someone who is substantially younger than the plaintiff. OConnor v. Consolidated

 

Coin Caterers Corp. 517 U. S. 308, 313 (1996) ; Knight v. Avon Products, Inc. 438 Mass.

 

413, 422 (2003) (holding that an age disparity of less than

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Five years, by itself, is too insignificant to support a prima facie case of age discrimination).

 

The plaintiffs failto allege the age of the remaining two recipients of the year

 

2000 fellowships. * Additionally, the plaintiffs fail to allege any characteristics, including

 

their age, of the people selected for the 2001 or 2002 fellowships.

 

 

In thei complaint the plaintiffs state that

 

(t)he Defendants selected candidates ( for the 2000 fellowship) with insufficient

qualifications, no experience fo the Vietnamese Diaspore, and in some instances

admitted agents of the Communist Party of the Socialist Republice of Vietnam.

(Of the four candidates selected one was) under the age of 40 (and another was)

approximately 25 years of age. The candidates selected were far less qualified

than the Plaintiffs.

 

App. 199.

 

Absent the alleged ages of all the people selected for the fellowships, no logical

 

inference of age discrimination can be made. See OConnor, 517 U.S. at 313 ; Knight,

 

438 mass. At 422. This, the plaintiffs fail to establish a prime facie case of age disrimination.

 

 

III. THE SUPRIOR COURT WAS CORRECT IN HOLDING THAT THE PLAINTIFFS

ATTEMPTED TO ESTABLISH A PROTECTED CLASS

 

 

 

_________________________

 

* The Superior Court noted this and reasoned that such a failure would necessarily defeat the

plaintiffs claimof age discrimintion. App. 212, ftn. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

SOLEY DEFINED BY POLITICAL BELEIFS AND THUS NOT PROTECTED

BY THE ANTI-DISCRIMINATION LAWS OF THE COMMONWEALTH.

 

 

In order to establish a prima facie case of age and nationail origin discrimination,

 

the plaintiffs must allege that the defendants practice or policy had a disparate impact on

 

members of a protected class to which he or she belongs. EEOC v. Steamship Clerks Union,

 

Local 1066, 48 F. 3d 594, 601 (1st Cir. 1995). The Supreme Judicial Court has held that

 

M.G.L. c. 151B does not protect discrimination founded on policticail or social beliefs. See

 

Opinion of the Justices of the house of Represemtatives, 423 Mass. 1244 (1996); Harvard

 

Law School Coalition of Civil Rights v. President & Fellows of Harvard College, 413

 

 

Mass 66. 68 - 70 (1992).

 

 

A. The plaintiffs fail to allege that any practice or policy of the defendant had a

disperated impact on a protected class with respect to national origin.

 

 

The Supreme Court has defined national origin as referring to the country where

 

a person was born, or, mor broadly, the country from which his or her ancestors came. Espinoza

 

v. Farah Manufacturing Co. , Inc. 414 U. S. 86, 88 ( 1973).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Groups of people who sahre the same country of origin have not been afforded national

 

origin status based on the individual region or sections of that country. Claim of national

 

origin discrimination on the basis of being a southern (Confederate) American have been

 

Rejected because southern Americans are not distinct from northern Americans. See Storey

 

v. Burns International Security Service, 390 F. 3d 760. 762-63 (3rd Cir. 2004) (Confederate

 

Southern America is not a protected class); Chaplin v. Du Pont Advance Fiber Systems, 293 F.

 

Supp. 2d 622, 628 (E.D. Va. 2003) (citing Terrill v. Chao, 31 Fed. Appx. 99 (4th Cir. 2002)

 

(Confederate American cannot claim national origin discrimination because plaintiff could

 

not claim a distinct physical identity)); Williams v.Frank, 757 F. 112, 120 (D. Mass 199l)

 

(Southerness is not a protected trait). In these cases, the courts rejected any notion that there is

 

a distinction between Americasn from the south and from the north. The courts also rejected the

 

claim that Confederate Americans are a distinct group because they share some common culture

 

or history of persecution. See Storey 390 F. 3rd 760, 762 - 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

All of the paintiffs allege that they were born sometime between 1923 ( Plaintiff Bui

 

Diem) and 1942 (Plaintiff Nam Nhat Phan). App. 192 - 185. During this entire time, the

 

country now know as Vietnam was part of the French protectorate of Indochina ( officially

 

known as the Indochinese of Union) and was not knows as South Vietnam or the

 

Republic of Vietnam. The Vietnam War Almanac, Harry G. Summers, Jr. 16 (3rd ed.

 

(1999) * (in 1887 France formed the Indochinese Union that included Vietnam, which

 

lasted until 1945, when the Democratic Republic of Vietnam was proclaimed). As the

 

plaintiffs point out, the political entity known as South Vietnam lasted for only twenty-one

 

(21) years, from 1954 to 1875. (Breif of Appellants, pg. 39). South Vietnam did not sxist

 

when the plaintiffs were born and does not exist as a country today. See Summer, supra, at 16.

 

Today, the area where the plaintiffs were born in is officially known as the Socialist Republic

 

of Vietnam. CIA World Factbook, Vietnam, at

 

 

 

_________________________

 

*The Vietnam War Almanac by Harry G. Summers, Jr. is the same source the plaintiffs

cite to support their argument that Vietnam did not exist as a catch all classification.

While this source is not included in the Appendix, the Defendant requests that this

Court take judical notice of the historical fasct contained therein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vm.html ( last modified June 2, 2005) .

 

Additionally, contary to the plaintiffs claim, the catch all classification of the

 

Vietnamese people has existed for more than one thousand years. (Brief of Appelants,

 

pg. 39). Vietnam is one of the worlds oldest nations. Its legendary past stretch(es) back to the

 

third millennium BC.. Summers, supra, at 2. For nearly nine hundred years, beginning in

 

946 AD when Vietnam won its independence from China until 1867 when France made it a

 

colony, Vietnam was an independent and sovereign nation. Summer, supre, at 3, 13, 16.

 

throughout this entire nine hundred year period, the Vietnamese people developed a

 

sophisticated governmental structure, a distinct language, and their own version of Buddism.

 

Summers, supre, at 5. Any clain that Vietnam and its people did not exist historically as a

 

single and distinct country is not historically accurate. See Summers, supra, at 2.

 

 

This, under the standard articulated by the Supreme Court the plaintiffs claim of

 

national origin discrimination would be one of Vietnamese and not South Vietnamese.

 

See Espinoza, 414 U.S. at 88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

In claiming their orgin as South Vietnamese the plaintiffs are attempting to

 

distinguish themselves from those who hold similar national traits, I.e. Vietnamese, who

 

happen to reside in the north of the country. The complaint does not allege any distinct

 

physical characteristics between these two groups. The only distinction between these

 

two groups in found in their respective political ideologies. As stated above, M.G.G. c. 151B

 

does not recongnize this distinction. See Opinion of the Justices, 413 Mass. At 1246; Harvard

 

Law School Coalition of Civuil Rights, 413 Mass. At 68 -70. The distinction claimed by the

 

plaintiffs is similar to the distinction claimed by Confererate Americans which has

 

Repeatedly been refected by courts. SeeTorey, 390 F. 3rd at 762 - 63; Chaplin, 293 F. Supp.

 

2d at 628; Williams, 757 F. Supp. at 120.

 

 

Under the accepted standard, the national origin that is being claimed by the plaintiffs

 

should be that of Vietnamese or at least a classification that is the same as three out of the

 

four fellowship recipients. Thus, their M.G.L. c. 151B claimnesessarily fails because three of

 

the four

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

fellowships were filled by Vietnamese. * Such undisputed facts show that any actions took

 

did not discriminate against any group of people sharing the same national origin of the

 

plaintiffs.

 

 

IV. THE SUPERIOR COURT WAS CORRECT IN DIMISSING THE PLAINTIFFS

M.G.L. C. 151C CLAIM FOR FAILURE TO SATE A CLAIM UPON WHICH

RELIEF COULD BE GRANTED.

 

 

A. The compaint does not allege that the plaintiffs are seeking admission as

students as required by M.G.L. c. 151C ~~2(a) .

 

M.G.L. c. 151C ~~ 2 (a), prohibits educational institutions from discriminating against

 

any United States citizens seeking admission as students basis of race, religion,creed, color, or

 

national origin. (Emphasis added). The plaintiffs in their complaint fail to allege that they

 

were seeking admission as students. On the contrary, the comlaint alleges that the Fellowships

 

were treated as employees and completed IRS Form W-4 and were issued a W-2 for income

 

Purposes. App. 197. The plaintiffs allege that the fellowship positions were subject to the

 

Universitys Hiring Guide and

 

 

_______________________

 

 

 

* In addition to their M.G.L. c. 151B clain, the fact that three out of four fellowships were

Filled by Vietnamese also defeats the plaintiffs M.G.L. c. 151C claim. M.G.L. 151C requires

a prima facie showing of discrimination against a protected the class of Vietnamese-Americans

Has been alleged.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Should have coml.ied with the policies of the Human Resources Department at the University.

 

App. 196 - 197. As pled, the fellowship positions were clearly not educational but instead

 

were employment positions. Accordinly, such positions do not fall under the protection afforded

 

by c. 151C .

 

B. The complaint does not allege that the plaintiffs were seeking admission to a

program or course of study leading to a degree beyond a bachelors degree

as required by M.G.L. c. 151C, ~~2(d).

 

 

M.G.L. c. 151C, ~~ 2 (d) prohibits discrimintion against any person seeking admission

 

to a program or course of study leading to a degree beyond a bachelors degree (emphasis

 

aded.) As stated previously, the complaint fails to allege that any plaintiff actively sought

 

admission to any program at the University because they failed to apply for the fellowships.

 

Additionlly, the complaint fails to allege that the fellowships were a program or course of study

 

leading to a degree beyond a bachelors degree. On the contrary, the complaint alleges that

 

the fellowships were a program or course of study leading to a degree beyond a bachelors

 

degree. On the contrary, the complaint alleges that the fellowships were temporary and/or a

 

grant-funded positions, governed by the University Hiring Guide and that the Center was

 

required to "consult with HR prior to filling any temporary position in order to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

insure that the University's hiring polocies and procedures were followed: App. 196

 

The plaintiffs argue that M.G.L. c. 151C protects any person seeking admission

 

to any "program" even if it does not lead to a degree beyond a bachelor's degree. ( Brief of

 

Applellants, pg. 49). Such a stance clearly misreads the statute and seeks to broaden the scope

 

of M.G.L. c. 151C beyond what the legislature intedned.

 

 

A reading of M.G.L. c. 151C ~~2(d), in its entiretu, reveals that "program" and

 

"course of study" are both modified be the clause "leading to a degree, beyond a bachelor's

 

degree." This subsection also prohibits discrimination against " any student admitted to

 

such program or course of study in providing benefits, privileges and placement services."

 

Id. (emphasis added). The placement of the word "such" before " program" and "course of

 

study" reveals that the legislature was referring to a specific type of program and course

 

of study. The word "such" refers back to the only possible modifier in the sentence, and

 

that is "leading to a degree, beyond a bachelor's degree".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

That such a interpretation could lead to the"absurd" result that M.G.L. c. 151C would

 

not prohibit discrimination against students in non - adcanced degree programs, does not

 

grant this Court the authority to rewrite the statute. Contrary to the plaintiffs' unsubstantiasted

 

assumption regarding the "intent of the legislature in drafting c. 151C," M.G.L. c. 151C

 

does not prohibit all acts of discrimination in eduction. See Barret v. City of Worcester Sch.

 

Dept., 2001 WL 1692832 (MCAD 2001) (no redress for discrimination against students

 

once they are admitted to a scondary school).

 

In Oliver c. Holyoke Community College, 2001 WL 1891767 (MCAD 2001), the

 

MCAD highlighted the limitations of M.G.L. c. 151C, and regretfully admitted that they

 

lacked authority to "amend a statute deemed to be inconsistent and therefore lacking in

 

essential protections for students:. Id. Thus, regardless of its limited protection for "all students"

 

seeking admission to programs leading to advanced degrees. Plaintiffs have failed to allege that

 

the fellowships lead to any degree, and have consequently failed to state a proper claim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

statute ,must also be interpreted "so as to make it an effetual piece of legislation in harmony

 

with common sense and sound reason" and that it "must be viewed as a whole" and that

 

"it is not proper to confine interpretation to the one section to be construed." Wolfe, 440 Mass.

 

at 704 I citing Masasachusetts Commn'n Against Disrcrimination v. Liberty Mut. Ins. Co. ,

 

371 Mass. 186, 190 (1976).

 

 

Under this, standard, c. 151C must be viewed as a whole. M.G.G. c. 151C is unique in

 

that it does not establish an independent right of action. All c. 151C claims must be brought in

 

court under c. 151B, ~~9. (Any person claiming to be aggrieved by a practice made unlawful......

 

under chapter one hundred and fifty-one C,....may....bring a civil action for damages...."

 

M.G.L. c. 151B ~~9.) This in order to give effect to this provision, c. 151C must be

 

interpreted in conjunction with c. 151B. M.G.L. c. 151B does not define "creed" to include

 

political thought or beliefs.

 

M.G.L. c, 151B ~~ 4 explicitly states that:

 

"(T)he words 'creed or religion' mean any sincerely held religious beliefs,

without regard to whether such beliefs are approved, espoused, prescribed

required by an established church or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

other religious institutions or organizations." (Emphasis added.)

 

"Communisim" is defined as "(a) system of government in which the state controls the

 

means of production and asingle, often authoritarian party holds power." The American

 

Heritage Dictionary 299 (2nd College ed. 1991). Some interpretations of the communist

 

doctrine may prohibit certain religious beliefs but, as the definition above suggest, the

 

movement is a "system of government," not a religious institution or organization.

 

In Opioion of the Justices, 423 Mass. at 1246, the court held that there is no

 

claim for discrimination based on political beliefs in Massachusette. In that case, the

 

court repeated that M.G.L. c. 151B only offered protection for "religious beliefs"

 

and did not extend that protection of political thought. Id. at 1245 - 6. Furthermore,

 

there are no reported decisions in Massachusetts holding that M.G.L. c. 151C extends

 

protection to political thought, and such a protection is also not found in the body of

 

c. 151C. Any effort to broaden the definition or creed to include the creed of

 

communism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

ignore the context in which M.G.L. c. 151C is placed and unjustifiably adds language to

 

the statute.

 

 

D. All plaintiffs failed to file complaints with the MCAD alleging M.G.L.

c. 151C education discrimination.

 

 

A plaintiff alleging disrimination cannot plead new claims that he did not

 

orginally raise before the MCAD, Mole v. Univ. of Massachusette, 58 Mass. App. Ct.

 

29, 47 (2003) (citing Lattimore v. Polaroid Corp., 99 F. 3d 456,464 (1st Cit. 1996). The

 

Supreme Judical Court has noted that trial courts "must view critically any legal theory

 

now claimed" that was not presented at the MCAD. Smith College, 376 Mass. at 224-4 (noting

 

trial court judge should have disregarded new factual conclusions not advanced before the

 

MCAD).

 

 

Plaintiff Luyen failed to allege c. 151C eduction discrimination in his October 27,

 

2000 complaint filed with the MCAD, App. 24- 25. Luyen's MCAD complaint is limited

 

to a single claim of employment discrimination, and failer to mention any allegation of

 

"education" discrimination. Id. Moreover, plaintiffs' inital complaint filed in this action

 

failed to allege a c. 151C violation. App. 107 - 120.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Therefore because Luyen failed to raise any claims M.G.L. c. 151C claims at the MCAD, the

 

Superior Court was correct to conclude that it lacked Jurisdiction and dismiss this claim.

 

 

 

 

 

V. THE SUPERIOR COURT WAS COEECT IN CONCLUDING THAT IT HAD NO

JURISDICTION TO RULE ON THE CLAIMS OF CERTAIN PLAINTIFFS BECAUSE

THESE PLAINTIFFS FAILED TO FILE COMPLAINTS WITH THE MCAD PRIOR TO

INTIATING THEIR SUIT IN SUPEROR COURT.

 

A. Plaintiffs, Bui Diem, Dinh Tu Nguyen, Sang P.Lee,Ba Tuong Nguyen, Xuan M. Tran,

Nam Nhat Phan, Liem Thangh Ngyen and Chuc V. Nguyen did not file complaints with

complaints with the MCAD and, therfore, cannot maintain actions under M.G.L. c. 151B

or 151C in Massachusette Court.

 

 

A party must file a timely complaint with the MCAD in order to maintain an action

 

under M.G.L. c.151B or c, 151C in Massachusetts Superior Court. Charland v. Muzi Motors,

 

Inc., 417 Mass. 580, 583 (1994): Christo v. Edward G. Boyle Ins. Agency, Inc., 402 Mass.

 

815, 816 (1988). "Resort to the courts is not available for a complaint of discrimination

 

with in jurisdiction of the MCAD unless the person claiming to have been the object of

 

unlawful discrimination first makes a timely complaint to that agency." Charland, 417

 

Mass. at 583 - 84. The court will dismiss a complaint unless it was initially filed with the

 

MCAD on a timely basis. See Mouradin v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

General Electric Co., 23 Mass App. Ct. 583,541 (1987) ( barring plaintiff from rising

 

claims in Superior Court when plaintiff did not file timely with the MCAD) ; Sereni

 

v. Star Sportswear Mfg. Corp., 24 Mass App. Ct. 428, 429-30 (1987) (affirming

 

directed verdict when plaintiff did not file M.G.L. c. 151B claim with the MCAD).

 

Finally, all such complaints must be filed with the MCAD within 30 days of the alleged

 

discriminatory act, or they will be time-barred. M.G.L. c. 151B ~~ 5.

 

 

In the case at bar, all plaintiffs, with the exception of plaintiff Luyen and his

 

M.G.L. c. 151B claim, failed to file a complaint with the MCAD for the claims that are

 

contained in the plaintiffs' Second Amended Complaint. Plaintiffs' Second Amended

 

Complaint does not allege any of the plaintiffs filed any action at the MCAD. Despite the

 

plaintiffs' failure to plead this basic jurisdictional requirement in their complaint, the

 

defendant will condede that on October 27, 2000, Plaintiff Luyen filed a complaint with

 

the MCAD, listing himself as the sole complainant in an action against the William Joiner

 

Center, and failed to name or mention any of the remaining plaintiffs in this complaint.

 

App. 86 -87. Plaintiff

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luyen later moved to amend his complaint at the MCAD to add a class action. App. 97 - 101.

 

This motion was opposed by the Iniversity and denied by the MCAD. App. 28 - 31. This

 

decision was not appealed and the remaining plaintiffs never failed individual complaints

 

with the MCAD. App.22. In addition, the MCAD decision denying Luyen's compaint lists

 

a single complaint filed by Luyen and makes no mention of the existence of any other

 

complaints to that action. Aoo 28 31.

 

Therefore, because the remaining plaintiffs failedto file individual MCAD

 

complaints and failed to satisfy a condition precedent to filling a c. 151B suit in

 

Superior Court, the Superior Court was correct in concluding that it lacked jurisdiction to

 

hear the plaintiffs' claims.

 

Additionally, the remaining plaintiffs are time- barred from filing complaints at the

 

MCAD and thus can never satisfy a condition precedent to filling their claim in Superior

 

Court. Plaintiffs' complaint alleges that the remaining plaintiffs first learned about the

 

defendant's alleged disriminatory acts in June, 2000. App. 199. All c. 151B discrimination

 

complaints must be filed with the MCAD within 300 days.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

of the alleged discriminatory event. * "M.G.L. c. 151, ~~5. Thus, the remaining plaintiffs

 

had until approximately April, 2001 to file individual complaint with the MCAD. They

 

failed tofile any individual complaints with the MCAD> therefore, the remaining

 

plaintiffs are time barred from filing complaints with MCAD and they will never be

 

able to fulfill this condition precedent to filing a c. 151B claim in Superior Court.

 

Thus their claims were rightly dismissed with prejudice by the Superior Court.

 

 

B. This defense was not waived by the Defendant because it is

a jurisdictional defense and cannot be waived, and was nonetheless ,

timely raised in its response to the plaintiffs' Second Amended Complaint.

 

 

Recent Superior Court decisions have ruled that filing a complaint with the MCAD is

 

a jurisdictional requirement for a plaintiff to sure in Superior Court.

 

 

 

 

___________________

 

* The statute of limitations for actions filed in the MCAD was 180 days at the time of the

alleged discriminatory act in this matter, (May or June, 2000). This limitation period was

extended prospectively to 300 days effective November 5, 2000. See Mass. Acts of Gen.

Ct. 2000 c. 223~~ ~~ 1, 4. Thus, the 180 day limitation peroid, rther than the 300 day

period, may apply to the conduct alleged in this complaint. Under either analysis, the

plaintiffs are time barred.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

2003 WL 21500532 (Mass. Super. 2003) ; Dorman v. Norton Co., 2003 WL 1962458 (Mass.

 

Super. 2003) .

 

Claims of lack of jursdiction cannot be wavied by either party. See e.g. Jamgochian

 

v. Dieker, 425 Mass. 565, 567 - 68 (1997) ( partyy's failure to raise jursdictional claim

 

does not bar it from raising it later because jurisdictional claims cannot be wavied) ;

 

Littleton Business Sys v. Comm'r of Revenue, 383 Mass. 619, 622 (l981) ( subject

 

matter jurisdiction cannot be conferred by consent, conduct, or wavier).

 

 

It is well-settled law that "(w)henever the plaintiff ameds his declaration, the defendent of

 

course has liberty toreplead..." Green v. Moses Gill, Executor, 5 Mass. 379, 380 (1809).

 

See also Wright v. Hollingsworth Lessee, 26 U.S. (1 Pet.) 165, 169 (1828) ( upon

 

admendment being made to declaration, the defendant had a right tio plead de novo) ;

 

Thompson v. Musser, 1 U.S. (1 Dall.) 458 (1789) ( it is error to allow an amendment

to the complaint without giving the defendant the opportunity to answer) .

 

Despite the plaintiffs' contention, the defendant did not waive its degense that

 

certain plaintiffs' failure to file in the MCA barred their claims in Superior Court. The claim

 

was made in the Defendant's

 

 

39

 

 

 

Memorandum of Law in Suppert of its Motion to Dismiss plaintiffs' Amended Complaint .

App. 8 - 11 . The plaintiffs argue that because the defense was not raised in the answer to

the first complaint any subsequent response is barred from raising it. ( Brief of Appellants,

pg. 45 - 46).

The plaintiffs ignore long-standing principles of responsive pleading when they

attempt to limit the defendant to its answer to the orginal complaint. The defendant has a

right to respond to any claim put forward by the plaintiffs. This degendant exercised this

right in a timely fashion by filing its motion to dismiss. App. 1-2. Defendant's Motion

Dismiss raised the claim that certain plaintiffs failed to file in the MCAD. App. 6-11.

Thus, the claim was not waived and was properly accepted by the Superior Court.

 

C. Plaintiff's reliance on Christo v. Edward C.Boyle Ins. Agency to support their claim

that the MCAD filing requiremtn can be ignore by Massachusette courts is

is misplaced and greatly exaggerates the relivance of its holding to the case

at bar.

 

The plaintiffs cite to the Superme Judical Court's decision in Christo v. Boyle

 

Ins. Agency, 402 Mass 815 (1998) , to support their

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

contention that a defense of failure to echaust administrative remedies can be waived

 

by the defendant, (Brief of Appellants, pg. 44 - 45)

 

In Christo, the court rerterates the well - settled rules that " before intiating ( a

 

discrimination claim under M.G.L. 151B ~~ in Superior Court) the plaintiff must have

 

filed a timely complaint within six months of the act of discrimination ( with the MCAD)"

 

Christo, 402 Mass. at 817. While the court stated that this requirment , is cubject to

 

equitable tolling, it did not decide whether the limitation should be tolled in that case ,

 

but remanded it for decsision by the Superior Court. Id. at 817 , 819. The court

 

simply held that the Superior Court was not bound by the MCAD investigator's

 

determination of the tolling question. Id. at 818. Contrary to Plaintiffs' argument, (See

 

Brief of Appellants, pgs. 44 - 48), the court did not state that the MCAD filing requirement

 

could be ignored by the Superior Court. See id.

 

Additionally, at most, the court implied that the tolling of the MCAD filing

 

requirement could be allowed if there was some showing that the defendant misled the

 

plainftii or discouraged her from filling a timely complaint with the MCAD. Christo, 402 Mass

 

at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

816. The plaintiffs do not allege in their complaint that they were misled or discouraged

 

by the defendant from filing a clain with the MCAD. In fact, the plaintiffs offer no

 

explanation for the plaintiffs' failure to file in the MCAD. The fact that plaintiff

 

Luyen was able to make a timely complaint in the MCAD is evidence that the other

 

plaintiffs had the opportunity to satisgy the filling requirements of M.G.L. c. 151B

 

but, for reasons not mentioned in their complaint, failed to do so.

 

Without alleging any effort on the part of the defendant to mislead or dissuade

 

the plaintiffs from filing acomplaint with the MCAD, the requirement that the

 

plaintiffs first file in the MCAD cannot be wavied by the defendant. See Charland, 417

 

Mass. at 583; Christon, 402 Mass at 816.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

CONCLUSION

 

For all the foregoing reasons, the defendant respectfully requests that the Superior

 

Court's decision allowing the motion to dismiss and the order dismissing the complaint

 

be affirmed.

 

 

 

 

 

 

Dated: June 20, 2005

 

 

 

 

 

 

Respectfully submitted,

UNVERSITY OF MASSACHUSETTES,

BOSTON.

By Their Attorney,

 

 

Michale P. Joyce (BBO#567292)

Associate Cousel

Office of the General Cousel

University of Massachusettes

225 Franklin Street,

12th Floor

Boston, Massachusettes 02110

(617) 287 - 7030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDENDUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTES

 

 

AUFFOLK, ss SUPERIOR COURT

No. 01 - 4507

 

LUYEN HUNN NGUYEN, et al.

 

Plaintiffs

 

v.

 

WILLIAM JOINER CENTER FOR THE STUDY

OF WAR AND SOCIAL CONSEQUENCES, and

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTES BOSTON

 

Defendants

 

MEMORANDUM OF DECESSION AND ORDER

ON DEFENDANTS' MOTION TODISMISS

 

 

This is an action alleging discrimination in the method by which the defendants

 

advertised for and ultimately selected individuals for certain fellowship position to promote

 

research into the Vietnamese identity in the era following the Vietnam Was. Plaintiffs

 

concede that they never applied for the position but nevertheless allege, in a three-court

 

Second Amended Complaint, violarions of G>L.c. 151B and 151C. The defendants now

 

move to dismiss the Second Amended Complaint pursuant to Rule 12(b)(1), Mass. R. Civ.

 

P. This Court concludes that the Motion must be Allowed , for the following reasons.

 

 

BACKGROUND

 

The Second Amended Complaint sets forth the following relevant factual

 

allegations, which this Court assumes to be true for purpose of this Motion. On July 27,

 

1999, the defendants, the William Joiner Center(the"Center") and the University of

 

 

Massachusettes at Boston (the"University"). were awarded a grant from the Rockefeller

 

Foundation of New York

1

 

 

 

funding a research program entitled "Constructing Identity and Place in the Vietnamese

 

Diaspore." The study was inteded to look into "how diverse constructions of Vietnamese

 

identity and community...are being shaped and reshaped to the contemporary post - war

 

and post refugee eras across generations" following the Vietnam War. These fellowships

 

temporary postions funded on a yearly basis. Those who received the fellowships were

 

afforded certain faculty privileges, which included access to the University's library and

 

office space provided by the Center.

 

Plaintiffs are all over the age of 40 and were all born and raised in South Vietnam.

 

Some of them were officers in the South Vietnamese Army during the Vietnam War,

 

Others were government officals in South Vietnam, eductors and journalists. They all

 

immigrated to this country following the fall of Saigon and in the years thereafter. Luyen

 

Hunn Nguyen is the only plaintiff who resides in Boston.

 

On January 2, 2000 the Center dissminated information to the public about the

 

fellowships it was offering. It did so by way of a press release and a letter; it also advertised

 

in two Vietnamese publications, Ho Luu and Van Hoc. The deadline for filing applications

 

was January 31 , 2000. Four people were awarded the fellwoships. The group consisted of

 

"two" admitted agents fo the Communist Party" who immigrated to the United States from

 

North Vietnam, a "Caucasian-American" by birth under the age of 40," and "one person of

 

Vietnamese American descent" under 40.

 

None of the plaintiffs received information about the fellowships before January 31,

 

2002 deadline, although Nguyen, the Boston plaintiff, did learn of the program in April 2000.

 

Nguyen informed the other plaintiffs. Fellowships were offered for the years of 2001 and 2002.

 

 

 

2

 

 

 

None of the plaintiffs applied for the positions.

 

Because the Motion to Dismiss raises certain jurisdictional issuer, a breif review

 

of the procedural history of this matter is also in order. It began with the filing of a

 

complaint on October 27, 2000 with the Massachusetts Commission Against Discrimination

 

("MACD"). The complaint was brought by a single individual, plaintiff Nguyen, and asserted

 

a single count of employement discrimintion under G.L.c. 151B against the University. On

 

April 25, 2001, Nyguyen sought to amend the complaint to have the action proceed as a class

 

action. The pleading, entitled "Amendment to Charge of Discrimination to have the Action

 

Treated as aClass Action", named in its caption additional plaintiffs, who sought to proceed

 

(according to the caption) "Individually and as Representatives of the Class." The request to

 

amend the MCAD complaint was summarily denied on May 23, 2001.

 

On Spetember 12, 2001, the MCAD dismissed Nguyen's complaint after a finding

 

that it lacked probable cause. On October 29, 2001, Nguyen instituted this action, alleging

 

employment discrimination under G.L.c. 151B. After the Court denied his Motion to

 

Maintain a Class Action and Nguyen changed cousel after amending the Complaint once,

 

he successfully sought to amend the Complaint a second time so as to add additional

 

plaintiffs and additionl courts. Within a month of recieving notice of the amendment, the

 

defendants filed the instant motion, seeking to dismiss the Second Amended Complaint.

 

 

 

DISCUSSION

 

The plaintiffs allege that the defendnts's actions, "including the timing and

 

method of the advertisement, publications and announcement of the Fellwoships, and the

 

evaluation and selection of the Fellowship recipeints, were take with deliberate, improper

 

and illigal intent 3

 

 

 

 

 

 

 

to exclude members of the Vietnamese-american community over the age or 40. including

 

the Plaintiffs. "Second Amended Complaint.S42. The Second Amended Complaint seeks

 

relief for employment discrimination under G.L.c. 151B, proceed on a disperate treatment

 

theroy ) ( Count I) as well as a disperate impact theory (CountII). In adition, the plaintiffs

 

allege discrimination in education, seeking relief unfer G.L.c. 151C (Count III)/ Central to

 

theplaintiffs' case is their postion that, because they are natives of South Vietnam, thier

 

national origin is distinct from thos who immigrated to the United States from North

 

Vietnam. In selecting individuals with roots in North Vietnam allied with the Communist

 

regime there, the defendants (it is contended) have unlawfully discriminated against the plaintiffs.

 

The defendants' Memorandum of Law in support of their Motion sets forth numerous

 

reasons why the Motion to Dismiss should be allower. Without repeating all of those

 

arguments, this Court simply notes that these reasons provide alternative grounds for this

 

Court's conclusion that this action should proceed no further. Some of these arguments do not

 

directly address the nature of the plaintiffs' clams but rather point out procedural deficiencies.

 

For example. other than Nguyen, no plaintiff filed a complaint with the MCAD*. This failuer to

 

exhaust administrative remedies means that this Court has no jurisdiction to entertain those

 

plaintiffs' claims under either G.L.c 151B or 151C. Charland v. Muxi Motors Inc., 417 Mass

 

580, 583 - 586 (1994). The defendants also make certain statutory arguments which warrant

 

dismissal of at least some of the plaintiffs' claims. Thus, the defendants point out that

 

G.L.c. 151C, by its

 

 

 

_______________________

 

* I agree with the defendants position, set forth in footnote 2 of their Memorandum,

that the attempt to amend Nguyen's MCAD complaint in April 2001 to have it proceed as

a class action does not satisfy the requirement that each individual plaintiff file an MCAD

complaint in a timely fashion.

 

4

terms, protects students who seek admission to an education institution, as well as any person

 

seeking admission to a program or course of study leading to a degree, beyond a bachelors

 

degree.... See G.L.c. 151C ~~2(a) and ~~2(d). Those accepted for the fellowships, however, are

 

neither students nor individuals who are undertaking a course of study in order to obtain as

 

advanced degree. Accordingly, Court III should be dismissed for failure to state a claim under

 

151C.

 

This Court, however, prefers to dispose of the defendants Motion based on a more

 

fundamental defect in the plaintiffs case: none of the plaintiffs applied for the fellowship

 

positions. Among the elements of any discrimination case under G.L.c. 151B is the

 

requirement that the plaintiff applied for the position and was not selected. See e.g. Wynn &

 

Wynn P.C. v . MCAD 431 Mass 655, 655 n. 22 (2000). Similarly, under G.L.c. 151C, the

 

plaintiffs must have sought and have been denied admission to an educational institution

 

or educational program. In the instant case, it is conceded that, even after being informed

 

of the fellowships in the spring of 2000, none of the plaintiffs submitted applications for

 

either 2001 or 2002 even though applications were being accepted. Nor are there any

 

allegations that the defendants did anything to discourge or deter the plaintiffs from

 

applying. Because the defendants never recieved any aoolication from the plaintiffs and therefore

 

took no adverse action with respect to them, there is no possibility that the plaintiffs will be

 

able to prove that the defendants discriminated against them. Stated another way, the plaintiffs

 

will be unable to prove that they have suffered any particulairzed harm.

 

The plaintiffs responce to this is to allege that they would have applied in the year

 

2000 had they known about the fellowships, but that the method of advertising the positions

 

 

was itself

 

 

 

 

5

discriminatory. As to the two subsequent years in which the fellowships were offered,

 

plaintiffs argue that, although they knew about the fellowship oppertunity. Nguyen had

 

already filed a discrimination complaint before the MCAD, such that all of the plaintiffs

 

beleived at that point that any attempt by them to seek a fellowship would be futile.

 

This Court finds no merit to these arguments.

 

First, with respect to the method of advertising, the only facts alleged in support

 

of the allegation that it was intenntionally discriminatory are that the notice for the position

 

in 2000 was circulated by press release and by letter 26 days before the deadline, and that

 

it was published in only two Vietnamese publications. Although this is alleged to have

 

violated the terms of the Program Description put together by the defendants, See Second

 

Amended Complaint 29 - 30, This Court fails to see how these facts could possibly constitute

 

unlawful discrimination. Certainly, there is nothing about the method to give rise to any

 

rational inference of age discrimination or that the defendants intended to or did exlude

 

Vietnamese from being notified, the notice having appeared in two Vietnamese publications.

 

Indeed, of thos accepted for the 2000 fellowships, three were of Vietnamese origin.*

 

Second, this is not the kind of case where the doctrine of futility of applies. That

 

doctrine was first announced in International Brotherhood of Teamster v. United States ,

 

431 U.S. 324 (1997), where there had been a showing of class wide discriminatory

 

practice in adwarding line-driver jobs so as to exclude blacks. In upholding the lower

 

courts decision to extend relief to those plaintiffs who had not actually applied for a

 

ling drive job, the Superior Court held that,

 

_________________________

 

*The second Amended Complaint does not specify how old two of the four

reciepients were in the year 2000, nor does it allege anywhere that only those under 40

were accepted for fellwoships - an essential fact, it would seem, to the plaintiffs. claim

of age discrimination.

 

6

where there is a consistently enforced discriminatory policy which excludes minorties, then

 

it isnot an inexorable bar to relief that a particular plaintiff has not engaged in the wholy

 

futile gesture of applying. By way of example, the Court noted that, if an employer posted

 

a sign tating the only white need to apply, his victims would not be limited to the few who

 

ignored the sign and subjected themselves to personal rebuffs. Id. at 365. The Superior

 

Court went on to qualify its holding, however, by adding that the non applicant must

 

nevertheless demonstrate that he was deterred from applying for the job precisely because

 

of the discriminatory practices. In the instant case, the plaintiffs do not allege any facts

 

to show a causal link between any policy or practice of the defendants and their failure to

 

submitt applications for the degendants consideration. Rather, they allege that they did

 

not apply because of their own belief that they fully qualified for the positions. Courts have

 

not recongnized this as a sufficient reason for excusing plaitiffs with a discrimination claim

 

from applying for a position and being rejected.

 

Finally, even apart from this fatal defect in the plaintiffscase, the plaintiffs

 

attempt to place themselves within a group protected by either G.L.c. 151B or 151C fails.

 

Their claim is not simply that the defendants discriminate against persons over 40 or that

 

defendants discriminate against persons of Vietnamese ancestry. Rather, it is that the

 

defendants awarded fellowships to those who adhered to or were sympathetice with the

 

Communist government of North Vietnam (now the Socialist republic of Vietnam, which

 

encompasses South Vietnam as well). There is no case law, however, to support the conclusion

 

that a group defined essentally by its policitcal beliefs are deserving of some special protection

 

under the anti-discrimination laws. Indeed, to expose an academic institution to liability

 

because it failed to select those with

 

 

 

 

7

anti-Communist view for research fellowships would have a chilling effect on the institutions

 

own First Amendment rights.

 

 

 

CONSLUSION AND ORDER

 

For all the foregoing reasons and for the reasons set forth in the Defendants

 

Memorandum of Law, the defendants Motion to Dismiss is ALLOWED, and it is hereby

 

ORDERED that the Second Amended Complaint is DISMISSED, with prejudice.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

Janet L. Sanders

Justice of the Superior Court

 

Dated: August 27, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTES

 

 

SUFFOLK, ss SUPERIOR COURT DEPARTMENT

OF THE TRIAL COURT

 

CIVIL ACTION NO. 0l-4507E

______________________________________

)

)

Luyen Huu Nguyen, Bui Diem, )

Dinh Tu Nguyen Sang P.Le, )

Ba Tuong Nhat Phan, Liem Thanh Nguyen, )

And Chuc V. Nguyen, )

)

)

)

)

Plaintiffs )

)

)

William Joiner Centre for the Study )

of War and Social Consequences and the )

University of Massachusetts, Boston )

)

)

)

Defendants )

______________________________________ )

 

 

MOTION OF THE DEFENDANT, WILLIAM JOINER CENTER AND THE

UNVERSITY OF MASSACHUSETTES BOSTON,

TO DISMISS PURSUANT TO MASS.R. CIV. P. 12(b)(1) AND 12(b)(6).

 

The Defendant in the above action, the William Joiner Centre at the University of

 

Massachusetts, Boston moves pursuant to Mass R, Civ. P. 12 12 (b)(1) and 12 (b)(6) to

dismiss Counts I, II, and III of plaintiffs Second Amended Complaint.

 

As reasons therefore the Defendant states that the court lacks subject matter

jurisdiction over all claims made by Plaintiffs Bui Diem, Dinh Tu Nguyen, Sand P. Le,

Ba Tuon Nguyen, Xuan M. Tran, Nam Nhat Phan, Liem Thanh Nguyen and Chuc V.

Nguyen, because these individuals failed to file claims with the Massachusettes Commission

Against Discrimination, prior to filing their complaint with this court. It

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WestLaw. page 1

M.G.L.A. 151B ~~4

MASSACHUSETTS GENERAL LAWS ASSNOTATED

PART 1. ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT

TITLE XXI. LABOUR AND INDUSTRIES

CHAPTER. 151B . UNLAWFUL DISCRIMINATION BECAUSE OF RACE, COLOR

RELIGIOUS CREED, NATIONAL ORIGIN, ANCESTRY OR SEX.

~~4. Unlaful practices.

 

It shall be an unlawful practice:

 

1. For an employer, by himself or his agent, because of the race, coloer, religious, national origin, sex sexual

orientation, which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, genric information, or ancestry of any individual to refuse to hire or smploy or to be bar or to discharge from employment such

individual or to discriminate against such individual is compensation or in terms, conditionsor privileges or employment,

unless based upon a bona fide occupational qualification.

 

1A. It shall be unlawful discriminatory practice for an employer to impose an individual as a condition of obbtaining or retaining employment any terms or conditions, complianace with which would require such individual to violate , or forego the practice of, his creed or religion as required by the creed or religion including but not limited to the observence of anyparticular day or days or any portion thereof as a sabbath or holy day and the employer shall male reasonable accommondation to the religious needs of such individual. No individual who has given notice as hereafter providde shall be required to remain at his place of employment during any day or portion thereof that as requirement of his religion, he observes as his sabbath or other holy day, enculding a reasonable time prior and subsequent thereto for travel between his place of employment and his home, provided, however, that any employee intending to be absent from work when so required by his creed or religion shall notify his or her employer not less than ten days in advance of each absence, and that any such absence from work shall, wherver practicable in the judgement of the employer, be made up by an equivalent amount of time at some other mutual convient time. Nothing under this subsection shall be deemed to require an amployer to compensate an employee for such absence. "Reasonable Accommodation", as used in this subsection shall mean such accommodation to an employee's or propective observance or practice as shall not cause undue hardship in the conduct of the employer's business. The employee shall have the burden of proff as to the required practice of his creed or religion. As used in this subsection, the words "creed or religion" mean any sincerely held religious beliefs, without regard to whether such beliefs are approved, epoused, prescribed or required by an established church or other religious institutions or organizations.

 

Undue hardship, as used herein, shall include the inability of an employer to provide services which are required by and in

compliance with all federal and state laws, including regulations or tariffs promulgated or required by any regulatory agency having jurisdiction over such services or where the health or safety of the public would be unduly compromised by the absence of such employee or employees, or where the employer's presence is indispensabel to the orderly transaction of business and his or her work cannot be performed by another employee of substantially similar quelifications during the peroid of absence or where the employee's presence is needed to alleviate an emergency situation. The employer shall have the burden of proff to show undue hardship.

 

1B. For an smployer in the private sector, by himself or his agent, because of the age of any individual, to refuse to hire or employ or to bar ot to discharge from employment such individual, or to discriminate against such individual in compensation or in terms, condition or privileges of employment, unless based upon a bona fide occupational qulification.

 

1C. For the commonwealth or any of its political subdivisions, by itself or its agent, bcause of the age of any individual, to refuse to hire or employ or to bar or discharge from employment such individual in compensation or in terms, conditions or privileges of employment unless pursant to any other general law.

 

 

<(Subsection ID as inserted by 2994, 335, Sec. 1 effective December 22, 2004.)>

@ 2005 Thomson/West no Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

M.G.L.A. 151B ~~4 Page 2

 

1D. For an smployer , an employment agncey, the commonwealth or any of its polictical subdivisions by iself or its agents to deny employmentk retention in employment promotion or any benefit of employment to a person who is a member of, appies to perform or has an obligation to perform service in a uniformed military service of the United States, including the National Guard, on basis of that membership, application ot obligtion.

 

2. For a labor organization, because of the race, color, religious creed, national origin, sex sexual orientation, which shall not included persons whose sexual orientation involves minor shildren as the sex object, age, genetic information or ancestry of any individual, or because of the handicap of any person alleging to be a qualified handicapped person, to exclude from full membership rights or to expel from its membership such individual or to discriminate in any way against any of its members or against any employer or any individual employed by an employer unless based upon a bona fide occupational qulification.

 

3. For any employer or employment agency to print ot circulate or cause to be printer or circulated any statement, advertisemen or publication or to use any form of application for employment or to make any inquiry or record in connection with employment which expresses directly or indirectly, any limitations, specifications or driscrimination as to the rece, color, religious creed, national origin, sex, sexual orientation which shall not include persons whose sexual orientation invloves minor children as the sex object, age, genertic information or ancestry of the handicap of a qulified handicapped person or any intent to make such limination, specification or driscimination, or to discriminate in any way on the ground of race, color, religious creed, national origin, sex, sexual orientation, age, genetic information, ancestry or the handicap of a qualified handicapped person, unless based upon a bona fide occuptional qualification.

 

3A. For any person engged in the insurance or bonding business, or his agent, to make any inquiry or record of any person seeking a bond or surely bond conditioned upon faithful performance of his duties or to use any form of application in conncection with the furnishing of such bond, which seeks information relative to the race, color, religious creed, national origin, sex, sexual orientation, which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, genetic information or ancestry of the person to be bonded.

 

3B For any person whose business includes granting mortgage, loans, or engging in residentail real esated-related transaactions to discriminate against any perso in the granting or any mortgage loan or in making available such a transaction, or in the terms or conditions of such a loan or transaction, because of race, color, religion, sex, sexual orientation which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, children, national orgin gentic information, ancestry, age or handicap. Such transactions hall include, but not be limited to:

 

(1) the making or purchasing of loans or the provision of other financial assistance for purchasing, constructing, improving, reparing, or maintaining a dwelling: or to make or purchasing of loans or the provision of other financial assistance secured by residential real easte; or

 

(2) the selling, brokering, or appraising of resdentail real estate.

 

In the case of age, the following shall not be an unlawful practice:

 

(1) an inquiry of age for the purpose of determining a pertintent element of credit worthiness;

 

(2) the use of an empirically derived credit system which considers age; provided, however, that such syatem is based on demonstrably and statistically sound data; and provide, further, that such system does not assign negative factor or score to any applicant who has reached afe sixty-two;

 

(3) The offering of credit life insurance or credit disablilty insurance, in conjunction with any mortgage loan, to a limited age group;

 

(4) the failure or refusal to grant any mortage loan to a person who has not attained the age of majority;

 

(5) the failure or refusal to grant any mortgage loan the duration of which exceeds the life expectancy of the applicant as determined by the most recent Individual Mortality table.

 

 

 

@ 2005 thomson/West No Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

M.G.L.A. 151B~~4 Page 3

 

Nothing in thie subsection prohibits a person in engaged in the business of furnishing appraials of realy property from taking into consideration factors other than those hereinabove proscribed.

 

3C. For any person to deny another person access to, or membership or participation in, a multiple listing service, real estate brokers' organizations, or facility relating to the business of selling or renting a dwellings, or to drisciminate against such person in the terms or conditions of such access, membership ir participation, on account of race,color, religion, sex, sexual orientation which shall not include pesons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, children, national origin, genetic information, ancestry, age or handicap.

 

4. For any person, smployer, labour organization or employment agency to dischare, expel or otherwise discriminate against any perso because he has opposed any practices forbidden under this chapter or because he has filed a complaint, testified or assisted in any proceeding under section five.

 

4A. For any person to coerce, intimidate, threaten, or interfere with another person in the excerise or enjoyment of any right granted or protected by this chapter, or to coerce, intimidate, or interfere with such other persons got having aided or encouraged any other person to the excerise or enjoyment of any such right granted or protected by this chapter.

 

5. For a person, whether an employer or an employee or not, to aid, abet, incite, compel or coerce the doing of any of the acts forbidden under this chapter or to attempt to do so.

 

6.For the owner, lesee, sublessee, licensed real estate broker, assignee or managing agent to publicly assisted or multiple dwelling or contiguously located housing accommodation or other person having the right of ownership or possession or right to rent or lease, or sell or negotiate for the sale of such accommodations, or any agent or employee of such a person, orany organization of unit owners in a condominium or housing cooperative: (a) to refuse or rent or lease or sell or negotiate for salw or otherwise to deny to or withold from any person or group of persons such accommodation because of race, religiou creed, color, national origin, sex, sexual orientation, which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, gentic information, ancestry or martial status of such person or persons or because such person is a veteran or member of the armed forces, or because such person is blind, or hearing impaired or has any other handicap. (b) to discriminate against any person because of hi race, religious creed, color, national origin, sex, sexual orientation, which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, ancestry or martial status or because such person or veteran or member of the armed forces, or because such person is blind, or hearing impaired or has any other handicap in the terms, conditions or privileges of such accommodations, or the acquisitions thereof, or in the furnishings of facilities and services in connection therewith, or

because such a person possesses a trained dog guide as a consequence of blindness, or hearing impairment; (c) to cause to be made any written or oral inquiry or record concerning the race, religious creed, color, nation origin, sex, sexual orientation, which shall not uclude persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, genetic information, ancestry or material status of the person seeking to rent or lease or buy any such accommodation, or concerning the fact that such person us a veteran or a member of the armed forces or because such person is blind or hearing impaired or has any other handicap. The word "age" as used in this subsection shall not apply to persons who are minors nor to residency in state-aided or federally-aided housing developments for the elderly nor to residency in housing developments assisted unde the federal low income housing tax credit and intended for use as for persons 55 years of age or over or 62 years if age or over, nor to residency in communities consisting of either a structure or structures constructed expressly for use as housing for persons 55 years of age or over or 62 years or over on 1 parcel or contiguous parcels of land, totaling at least 5 acres in size. For the purpose of this subsection, housing intended for occupancy by persons fifty-five or over and sixty-two or over shall comply with the provisions set forth in 42 USC 3601 et seq.

 

For purposes of this subsection, discrimination on the bases of handicap includes, but is not limited to, in connection with the design and construction of: (1) all units of a dwelling which has three or more units and an elevator which are constructed for first occupancy after March thirteenth, nineteen hundred and ninety-one ; and (2) all ground floor unites other dwellings consisting of three or more units which are constructed for first occupany after March thirteenth, nineteen hundred and ninety one, a failure to design and construct such dwellings in such a manner that (i) the public use and common use portions of such dwellins are readily accessible to and usable by handicapped persons; (ii) all doors are designed to allow passage into and within all premises within such dwellings and are sufficiently wide to allow passage by hadnicapped persons in wheelchairs; and ( iii) all premises within such dwellings contain the following features of adaptive designs, ( a ) an

 

@ 2005 Thomas/West. No Clain to Orip. U.S. Govt. Works.

M.G.L.A. 151B ~~4 page 4

 

accessible route into and through the dwelling; (b) light switches, electrical outlets, thermostats and other cnviromental controls in accessible locations; (c) reinforcements inbathroom walls to allow later installation of grab bars; and (d) usable kitchens and bathrooms such that an individual in a wheelchair can maneuver about the space.

 

7. For the owner, lesse, sublesse, real estate broker, assignee or managing agent of other covered housing accommodations or of land inteded of any housing accommodation included under subsection 10,11,12 or 13 of section one, or other person having the right of ownership or possession or right to rent or lease or sell or negotiate for the sale or lease of such land or accommodation, or any agent or employee of such a person or any organization of unit owners in a condominium or housing cooperative: (a) to refuse to rent or lease or sell or negotiate for sale or lease or otherwise to deny or withold from any person or group of persons such accommodation or land because of race, religious creed, national origin, sex, sexual orientation which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, gentic information, ancestry, or martial status, vetran status or membership in the armed forces, blindness,hearing impaird or because such person possesses a trained dog guide as a consequence of blindness or hearing impaired or other handicap of such a person or persons; (b) to discriminate against any person because of his race, color, religiou creed, nation origin, sex, sexual orientation, which shall not include persons whose sexual orientation involves miinor children as the sex object, age, genetic information, ancestry, or martial status, vetran status or membership in the armed forces, blindness or hearing impairment or other handicap, or because such person possesses a traind dog guide as a consequence of blindness or hearing impairment in terms, conditions or privilegs of such accommodations or land or the acquisition thereof, or in the furnishing of faciliteis and services in the connection therewith or (c) to cause to be made any written or oral inquiry or record concerning the race, color, religious creed, national origin, sex, sexual orientation, which shall not include persons whose eexual orientation involves minor children as the sex object, age, genetic information, ancestry, martial status, vetran status or memberhsip in the armed forces, blindness, hearing impairment or other handicap or because such person possesses a trained dog guide as a consequence of blindness or hearing impairment, of the person seeking to rent or lease or buy such accommodtaion or land; provided however, that this subsection shall not apply to the leasing of a single apartment or flat in a two family dwelling, the other occupied by the owner as his residence. The word "age" as used in this subsection shall not apply to persons who are minors nor to residency in state-aided or federally-aided housing develoments for the elderly nor to residency in housing developments assisted under the federal low income housing tax credit and intended for use as housing for persons 55 years of age or over or 62 years of age or over, nor to residency in communities consisting of either a structure or structers constructed expressly for use as housing for persons 55 years if age ir iver ir 62 years if age ir iver, on 1 parcel or on contiguous parcels of land, totaling at least 5 acres in size. For the purpose of this subsection, housing intended for occupancy by person fifty-five or over and sixty-two or over shall comply with the provisions set forth in 42 USC 3601 et.seq.

 

7A. For purposes of subsection 6 and 7 disrimination on the basis of handicap shall include but not limited to:

 

(1) a refusal to permit or to make, at the expense of the handicapped person, reasonable modification of existing premises occupied or to be occupied by such person if such modification is neccessary to affored such person full enjoyment of such premises; provided however that, in the case of publicy assisted housing, multiple dwelling housing consisting of ten or more units, or contiguously located housing consisting of ten or more units, reasonable modification shall be a the expense of the owner or other person having the right of ownership; provided , further, that in the case of public ownership of such housing units the cost of such reasonable modifiction shall be subject to appropriation; and provided further, that, in the case if a rental, the landlord may, where the modification to be oaid for by the handicapped person will materually alter the marketability of the housing, condition permission for a modification on the tenant agreeins to

restore or pay for the cost of restoring, the interior of the premises to the condition that existed prior to such modifictation, reasonable wear and tear excepted:

 

(2) A refusal to make reasonable accommodations in rules, policies or services when such accommodations may be necessary to afford a handicapped person equal opportunity to use and enjoy a dwelling; and

 

(3) discrimation against or a refusal to rent to a person because of such persens need for reasonable modification or accommodation.

 

Reasonable modification shall include but not be limited to making the housing accessuble to mobility-impaired, hearing impaired and sight-impaired person including intallsin raised nubers which may be read by a sight-impaired person, installing a door bell which flashes a light for hearing-impaired person, lowering a cabinet, ramping a front entrance of five

 

@2005 thomson/West No Clain to Orig. U.S. Govet. Works.

M.G.L.A. 151B ~~ 4 Page 5

 

or fewer vertical steps, widening a doorway, and installing a grab bar; provided, however that for purposes of this subcestion, the owner or other person having the right of ownership shall not be required to pay for tamping a front entrance of more than five steps or for installing a wheelchair lift.

 

Notwith standing any other provisions of this subsection, an accomodation or modification which is paid for by the owner or other person having the right of ownership is not considered to be reasonable if it would impose an undue hardaship upon the owner or other person having the right of ownership and shall therefore not be required. Factors to be considered shall include, but not limited to, the nature and cost of the accomodation or modification needed, the extent to which the accomodation or modification would materially alter the marketability of the housing, the overall size of the housing business of the owner or other person having the right of ownership, including but not limited to, the number and type of housing units, size of budget and avaiable assets, and the ability of the owner or other persons having the right of ownership to recover the cost of the accommadation through a federal tax deduction. Ten persent shall be the maxium number of units for which an owner or other person having the right of ownership shall be required to pay for a modification in order to make units fully assessible to persons using a wheelcahid pursant to the requirements of this subsection.

 

In the event a wheelchair accessible unit becomnes or will become vacant, the owner or other persons having the right of ownership shall give timely notice to a person who has, within the previous twelve months, notified the owner or person having the right of ownership that such person is in need of a unit which is wheelchair accessible, and the owner or other person having the right of ownership shall give at lease fifteen days notice of the vacancy to the Massachuestts rehabilitation commission, which shall maintane a central registry of accessible apartment housing under the provisions of section seventy-nine of chapter six. During such fifteen day notice period, the owner or other persons having the right of ownership may lease or agree to lease the unit only if it is to be occupied by a person who is in need of wheelchair accessibility.

 

Notwithstanding any general or special law, by-law or ordinance to the contary, there shall not be established or imposed a rent or other charge for such handicap-accessible housing which is higher than the rent or other charge for comparable nonaccessible housing of the owner or other person having the right of ownership.

 

7B. For any person to make print, or publish, or cause to be made, printer or published any notice, statement or advertisement, with respect to the sale or rental of multiple dwelling, contiguously located, publicly assisted or other other covered housing accomodations that indicates any preference, limitation, or discrimination based on race, color, religion, sex, sexual orientation which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, national origin, gentic information, ancestry, children, martial status, public assistance reciency, or handicap or an intention to make any such preference,limitation or dircrimination expect where otherwise legally permitted.

 

8. Fir the owner, lessee, sublesse, or managing agent of, or other person having the right of ownership or possession of or the right to sell, rent or lease, commercial space: (1) To refuse to sell, rent, lease or otherwise deny to or withhold from any person or group of persons such commercial space because of race, color, religious creed, national origin, sex, sexual orientation, which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, genetic information, ancestry handicap or martial status of such person or persons. (2) To discriminate against any person because of his race, color, religion creed, national origin, sex sexual orientat, which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, genetic information, ancestry, handicap or martial status in the terms, conditions or privileges of the sale, rental or lease of any such commercial space or in the furnishing of facilities or services in connection therewith. (3) To cause to be made any written or oral inquiry or record concerning the race, color, religious creed, nation origin, sex, sexual orientation, which shall not include persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, genetic information, ancestry, handicap or martial status of a person seeking to rent or lease or buy any such commercial space. The word "age" as used in this subsection shall not apply to persons who are minors, nor to residency in state-adided or federally- aided housing developements for the elderly nor to residency in self-contained retirement communities constructed for use by the elderly and which are at least twenty acres in size and have a minium age requirement for residency of at least fiftey-five years.

 

9. For an smployer, himself or through his agent, in connection with an application for employment, or the terms, conditions,or privileges of employment, or the transfer, promotion,bonding, or discharge of any persons, or in any other matter relating to the employment of any person, to request any information, to make or keep a record of such information, to use any form of application or application blank which resquests such information, or to exclude, limit or otherwise discriminate against any person by reason of his failure to furnish such information through a written application or oral inquiry or otherwise

M.G.L.A. 151B ~~4 page 6

 

regarding: 9i) and arrest, detention or disposition regarding any violation of law in which no conviction resulted, or (ii) a first conviction for any of the following misdemeanors : drunkness, simple assualy, minor traffic violtions, affray, or disturbance of the peace, or (iii) any conviction of a misdemeanor where the date of such conviction or completion of any period of incarceration resulting therefrom, whichever date is later, occurred five or more years prior to the date of such appication for employment or such request for information , inless such person has been convicted of any offense within five years immediately preceeding the date of such application for employment or such request for information.

 

No person shall be held under any provision of any law to be guilty of perjury or of otherwise giving a false statement by reason of his failure to recite or acknowledge such information as he has a right to withhold by this subsection.

 

Nothing contained herein shall be construded to affect the application of section thirty-four of vhapter ninety-four C, or of chapter two hundred and seventy-six relative to the sealing of records.

 

9A For an employer himself or through his agent to refuse, unless based upon a bonafide occuptional qualification to hire or employ or to bar or duscharge from employment any person by reason of his of her failure to furnish information regarding his or her admission on one of more occasions, voluntarily or involuntarily, to any public or private facility for the care and treatment of mentally ill persons, provided that such person has been discharged from such facility or facilities and can prove by a psychiartrists certificate that he is mentally competent to peform the job or the job for which he is applying. No application for employment shall contain any questions or requests for information regarding the admission of an applicant, on one or more occasions, voluntarily or involuntarily, to any public or private facility for the care and treatment of mentally ill persons, provided that such applicant has been discharged from suc public or private facility or fcilities and is no longer under treatment directly related to such admission.

 

10. For any person furnishing credit, services or rental accomaodations to discriminate against any individual who is a recipient of federal , state, or local public assistance, inculding medical assistance, or who is a tenant recieving federal. state, or local housing subsidies, including rental assistance or rental supplements, because the individual is such a recipient, or because of any requirement of such public assistance, rental assistance, or housing subsidy program.

 

11. For the owner, sublessees, real estate broker, assignee or managing agent of publicy assisted or multiple dwelling or contiguosuly located housing accommodation or other covered housing accommodations or other person having the right of ownership or possession ot right to rent or lease or sell such accommodation, or any agent or employee of such a person or organization of unit owners in a condominium or housing cooperateive, to refuse to rent or lease or sell or otherwise to deny to or withhold from any person such accommodations because such person has a chile or children who

shall occupy the premises with such person or to discriminate against any person in the terms, conditions or privileges of such accommodations or the acquisition thereof, or in the furnishing of facilities and services in connection therewith, because such person has a child or children who occupy or shall occupy the premises with such perseon; provided, however, that nothing herein shall limit the applicabily of any local, state, orfederal restriction regarding the maximum number of persons permitted to occupy a dwelling. When the commission or a court finds that discrimination in violation of this paragraph has occurred with respect to a residential premises containg dngerous levels of lead in paint, plster, soil

or other accessible mnaterial, notification of such finding shall be sent to the director of the childhood lead poisoning preventtion program.

 

This subsection shall not apply to:

 

(1) Dwellins containing three apartment or less, one of which appartments is occupied by an elderly or infim person for who the presence of children would constitute a hardship. For purposes of thie subsection an "elderly person" shall mean a person sixty-five years of age or over, and an "infirm person" shall mean a person who is disable or suffering from a chronic illness.

 

(2) The temporary leasing or temporary subleasing of a single family dwelling , a single apartmen, or single unit of a condominium or housing cooperative, by the owner of such dwelling, apartment, or unit, or in the case of subleasing, by the subessor thereof, who ordinairly occupies the dwelling, apartment , or unit as his or her principle place of residence. For purpose of this subsection, the term "temporary leasing" shall mean during a period of the owners's or sublessor's absence not to exceed one year.

 

 

@ 2002 Thomson/West. No Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

 

M.G.L.A. 151B ~~4 Page 7

 

(3) The leasing of a single dwelling unit in tow faily dwelling, the other occupancy unit of which is occupied by the

owner as his residence.

 

11A. For an smployer, by himself or his agent to refuse to rstore certain female employees to employment following their

absence by reason of a maternity leave taken in accordance with section on hundred and five D if chapter one hundred and forty nine or to otheriwse fail to conmply with the provisions of said section, or for the commonwealth and any of it boards, departments and commission to deny vacation credits to any female employee for the fiscal year during which she is absent due to maternity leave taken in accordance with said section or to impose any other penalty as a result of a maturnity leave of absence,

 

12. For any retail store shich provides credit or charge account privileges to refuse to extend such privileges to a customer soley because said customer had attained age sixty-two or over.

 

13.For any person to directly or indirectly induce, attemp to induce, or attempt to prevent the sale, purchase, or rental of any dwelling or dwellings by:

 

(a) implicit or explicit representations regarding the entry or prospective entry into the neighbourhood of a person or persons of a particular age, race,color, religion, sex, national or ethnic origin, or economic level or a handicapped person, or having a child, or omplicit or explicit repersentations regarding the effects or consequences if any such entry ro prospetive entry;

 

(b) unrequested contact or communication with any person or persons, intitated by any means for the purpose of so inducing or attemp to induce the sale, purchase, or rental of any dwelling or dwellings when he knew or in the excirse of reasonable care, should have known that such unrequested solication would reasonable be associated by the persons solicited with the entry into the nieghborhood of a person or persons of a particular age, race,color, religion, sex, national or ethnic origin, or economic level or handica[[ed person or person having a child;

 

(c) implicit or explicit false respersentation regarding the availbility of suitable housing within a particular neighborhood or area, or failure to disclose or offer to show all properties listed or held for sale or rent withing a requested price or rental range, regardless of lorcation; or

 

(d) false representations regarding the listing, prospective listing, sale, or prospective sale of any dwelling.

 

14. For any person furnihsing credit or services to deny or terminate such cridet or services or to adverseoy affect an individual's credit standing because such individual's ex, martial status, age or sexual oreintation, which shall not include persons whose secual orientation involves minor children as the sex object; provided that in the case of age following shall not be unlawful practices:

 

(1) an inquiry of age for the purpose of determining a pertinent element creditworthiness;

 

(2) the use of empirically derived credit systems which consider age, provided such systems are based on demonstrably and statistically sound data and provided further that such systems do not assign a negative factor or score to any applicant who has reached age sixty-two;

 

(3) the offerning of credit life insurance or credit disability insurance, in conjunstion with any credit or services, to a limited age group;

 

(4) the denial of any credit or services to a person who has not attainted the age of majority;

 

(5) the denial of any credit of any credit or services the duration of which exceeds the life expenctancy of the applicant as determined by the most recent Individual Auunity Mortality tbale; or

 

(6) the offering of more favorable credit terms to student, to persons aged eighteen to twenty-one or to persons who have reached the age of sixty-two.

 

 

 

@ 2005 Thomson/West. No Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

M.G.L.A. 151B ~~ 4 page 8

 

Any person who violates the provisions of this subsection shall be liable in an action of contract for the actual damages; provided, however, that, if there are no actual damages, the court may assess special damages to the aggrieved party not to exceed one thousand dollars; and provided further, that any person who has been found toviolate a provision of this subsection by a court of competent jusisdiction shall be assessed by the cost of reasonable legal fees actually incurred.

 

15. For any person responsible for recording the name of or establishing the personal indentification of an individual for any purpose, including that of extending credit, to requirw such individual to use, because of such individual's sex, or martial status, any surnam other than the one by which such individual is generally known.

 

16. For any employer, personally or through an agent, to dismiss from employment or refuse to hire, rehire or, advance in employment or otherwise discriminate against, because of his handicap, any person alleging to be a qualified handicapped person, capableof performing the essentail finctions of the position involved with reasonable accommodation, unless the employer can demonstrate that the accommodation required to be made to the physical or mental limintations of the person would impose an undue hardship to the employer's business. For the purpose of this subsection the word employer

shall include an agency which employs individuals directly for the purpose of furnishing part-time or temporary help to to other.

 

In determining whether an accommodation would impose anundeu hardship on the conduct of the employer's business, factors to be considered include:--

 

(1) the overall size of the employer's business with respect to the number of employees, number and type of facilities, and size of budget or available assets;

 

(2)the type of the employer's operation, including the composition fo the employer's workforce; and

 

(3) the nature and cost of the accommodation needed,

 

Physical or mental jobqualification requirement with respect to hiring, promotion, demotion or dismissal from employment or any to other change in employment status or responsibilities shall be functionally related to the specific job or jobs for which the individual is being considered and shall be consistent with the safe and lawful performance of the job.

 

An employer may not make preemployment inquiry of an applicant as to wheather the applicant is a handicapped individual or as to the nature or severity of the handicap, except that an employer may condition an offer of employmetn on the result of a medical examination conducted soley for the purpose of determining whether the employee , with

resonable accommodation, is capable of performing the essential fuctions of the job, and an employer may invite applicants to vouluntarily disclose their handicap for purpose of assisting the employer in its affirmative action efforts.

 

16A. For an employer, personally or through its agents to sexually harass any employee.

 

17. Notwithstanding any provision ofthis chapter, it shall not be an unlawful employment practice for any , employer, labor organization or employment agency to:

 

(a) oberve the terms of a bona fide seniority or any bona fide employee benefit plan such as a retirement, pesion or insurance plan, which is not a suberfuge to encade the purpose ofthis section, except that no such employee benefit plan shall excuse the failure to hire any person, and no such seniority system or employee benefit plan shall require or permit the involuntary retierement of any person because of age except as permitted by paragraph (b).

 

(b) require the complusory retirement of any person who has attained the age of sixty-five and who, for the two year period immidiately before retirement, is amployed in a bona fide executive or high policymaking position, if such person entitled to an immediate nonforfeitable annual retirement benefit from a penson, profit-sharing, savings or deferred compensation plan, or any combination of such plans, of the employer, which equals , in the aggreated, at least forty-four thousand dolars.

 

(c) require the retirement of any employee who has attained seventy years of age and who is serving under a contract of unlimited tenure or similar arrangement providing for unlimited tenure at an independent institution of higher education.or to limit the employment in a faculity of such an employee, or another person who has attained seventy years of age who was formely employed under a contract of unlimited tenure or similar arramgement, to such terms and to such

 

M.G.L.A. 151B ~~ 4 page 9

a period as would serve the present and future needs of the institution, as determined by it; provided, however, that in making such a determination, no institution shall yse as qulification for employment or reemployment, the fact that the

individual is under any particular age.

 

18. For the owner, lessee, sublesse, licensed real estate broker, assignee, or managing agetn of publicly assisted or multiple dwelling or contiguously, located accommodtion or other covered housing accommodations, or other person having the right of ownership or possession or right to rent or lease, or sell or negotiate for the sale of such accommodation, or any agent or employee of such person or any organization of unit owners in a condominium or housing cooperaive to sexually harass any tentant, propesctive tenant, purchaser or prospective purchaser of property.

 

Notwithstanding the foregoing provisions of this section, it shall not be an unlawful employment practice for any person, employer, laboor organization ot employment agency to inquire of an applicant for employment or membership as to whether or not he or she is a vetren or a citizen.

 

Notwithstanding the provisions of any general or special law nothing herein shall be sonstrude to bar any religious or denominational institution or organization, or any organization operated for chartiable or educational purposes, which is operated, supervised or controlled by or in connection with a religious organization, from limiting admission to or giving preference to persons of the same religion or denomination or from taking any action with respect to matters of employment, discipline, faith, internal organization or ecclesiastical rule, custom, or law which are calculated by such orgainaztion to promote the religious principles for which it is established or maintained.

 

Notwithstanding the foregooing provisions of this section, (a) every employer, every employment agency, including the division of employment and training and every labor organization shall make and keep such records relating to race, color, ornational origin as the commission may prescribe from time to time by rule or regulation, after public hearing as reasonably necessary for the purpose of showing compliance with the requirements of this chapter, and (b) every employer and labor organization may keep and maintain such records and make such reports as may from time to time be necessary to comply, or show compliance with, any excutive order issued by the President of the United States or any rules or regulation issued thereunder prescribing fair employment practices for contractors and subcontractors under contract with the United States, or, if not subject to such order, in the manner prescribed therein and subject to the jurisidiction of the commission. Such requirements as the comission may, by rule or regulation, prescribe for the making and keeping of records under clase (a) shall impose no greater burden or requirements on the employer, employment gency or labor organization subject thereto, than the comparable requirements which could be prescribed by Federal rule or regulation so long as no such requirements have in fact been prescribed, or which have in fact been prescribed for an employer, employment agency or labor organization under the suthority of the Civil Rights Act of 1964, from time to time amended. (FN1 ) This paragraph shall apply only to employers who on each working day in each of twenty or more calendar weeks in the annual period ending with each date set forth below, employed more employees than the nuber set forth beside such date, and to labor organizations which have more members on each working day during such period.

Minimum Employees

Period Ending or members.

June 30, 1965........................................................................................................100

June 30, 1966.........................................................................................................75

June 30, l967..........................................................................................................50

June 30, 1968 and thereafter..................................................................................25

 

Nothing contained in this chapter or in any rule or regulation issued by the commission shall be interpreted as requiring any emplyor, employment angecy or labor organization to grant preferential treatment to any individual or to any group because of the race, solor, religious creed, national origin, sex, sexual orientation, which shall not includ persons whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, genetic information or ancesty of such individual or group because of imbalance which may exist between the total number or percentage of persons employed by any employer, referred or classified for employment by any employment agency or labor organization, admitted to membership or classified by any labor organization or admitted to or employed in, any apprenticeship or other training program and the total number or pertentage of person os duch race,color, creed, national origin, sexual orientation, which shall not include

 

 

 

 

@ 2005 Thomson/West, No. Claim Orig, U.S. Govt. Works

M.G.L.A. 151B~~4 Page 10

 

person whose sexual orientation involves minor children as the sex object, age, genetic information or ancestry in the commonwealth or in any community, section or other area therein, or in the available work force in the commonewealth or in any of its political subdivisions.

 

19. (a) It shall be unlawful discrimination for any employer, employer agency,labor organization, or licensing agency to

 

(1) refuse to hire or emply, represnt, grant membershipto, license on the basis of that person's genetic information;

 

(2) collect, solicit, or require, disclousure of genetic information from any person as a condition of employment, or membership, or of obtainign a license;

 

(3) solicit submission to, require, or administer a genetic test to any person as a condition of employment, membership, or obtaining a license;

 

(4) offer a person an inducement to undergo a genetic test or otherwise disclose genetic information;

 

(5) question a person about their genetic information or genetic information concerning their family members , or inquire about previous genetic testing;

 

(6) use the results of a genetic test or other genetic information to affect the terms, conditions, compensation or privileges of a person's employment, representation, membership, or the ability to obtain a license;

 

(7) terminate or refuse to renew a person's employment, representation, membership. or licenese on the basis of a genetic test or other genetic information; or

 

(8) otherwise seek, receive, or maintain a genetic information for non-medical purposes.

 

 

(FN1) 42 U.S.C.A. ~~ 200a.

 

Current through Ch. 34 of the 2005 1st Annual Sess.

 

 

@ Thomson/West

 

END OF DOCUMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ Thomson/West. No Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

WestLaw. Page 1

M.G.L.A. 151B~~5

 

MASSACHUSETTS GENERAL LAWS ANNOTATED

PART I. ADMIMISTRATION OF THE GOVERNMENT

TITLE XXI. LABOR AND INDUSTRIES

CHAPTER 151B. UNLAWFULL DISCRIMINATION BECAUSE OF RACE, COLOR, RELIGIOUS CREED, NATIONAL ORIGIN, ANCESRTY OR SEX

~~ 5. Complaints; procedure; limitations; bar to proceeding; award of damages

 

Any person claiming to be aggrieved by an alleged lawful practice or alleged violation of clasuse (e) of section thirty-two of chapter one hundred and twenty-one B or sections ninety-two A , ninety-eight and ninety- eight A of chapter two hundred and seventy-two may, by himself or his attorney, make, sign and file with the commission a verified complaint in writing which shall state the name and address of the person, employer, labot organization or employment agency alleged to have comitted the unlawful practice complained of or the violation of said clause (e) of said section thirty-two or said sections ninety-eight and ninety-eightA which shall set forth the particulars thereof and contain other information as may be required by the comission. The attorney generalmay, in like manner, sign and file such complaint. The commission, whenever it has reason to believe that any person has been or is engaging in an unlwfull practice or violation of said clause (e) of said section thirty-two or said section ninety-twoA, ninety-eight and ninety-eightA, may issue such a complaint. Any employer whose employees, or some of them, refuse or threaten to refuse to cooperate with the provision of this chapter, may file with the commission a verified complaint asking for assistance by concilattion or other remedial action.

 

After the filing of any complaint, the chairman of the commission shall designate one of the commissioners to make, with assistance of the commission's staff, prompt investigation in connection therewith. If such commissioner shall determine after such investigation that no probable cause exists for crediting the allegations of the complaint, the commission shall, within ten days fromsuch determination, cause to be issued and served upon the complainant written notice of such determination, and the said complainant or his attorney may, within ten days after such service, file with the commission a written request for a preliminary hearing before the commission to determine probable cause for crediting the allegations of the complaint, and the commission shall allow such request as a matter of right; provided, that such a preliminary hearing shall not be subject to the provisions of chapter thirty A. If such commissioner shall determine after such investigation or preliminary hearing that probable cause exicts for crediting the allegations of a complaint relative to a housing practice, the commissioner shall immediately serve notice upon the complainant and respondent of their right to elect judical determination of the complaint as an alternative to determination in a hearing before the commission. If a complainant or respondent so notified wishes to elect such judicial determineation, he shall do so in writing, within twenty days of receipt of the said notice. The person making such election shall give notice of such election to the commission and all other compainants and respondents to whom the probable casue finding relates. The commission, upon receipt of such notice, shall dismiss the complaint pending before it without prejudice and the complainant shall be barred from subsequently bringing a complaint on the same matter before the commission. If any complainant or respondent elects judical determineation as aforesaid, the commisson shall authorzie, and not later than thirty days after the election is made the attorney general shall commence and maintain, a civil action on behalf of the complainanat in the superior court for the country in which the unlawfull practice occurred. Any complainant may intervene as of right in said civil action. If the court in such civil action finds that a discriminatory housing practice has occurred or is about to occur, the court may grant any relief which a court could grant with respect to such discriminatory housing practice in a civil action under section nine. Any relief so granted that would accreu to an aggrieved person in a civil action commenced by that aggrieved person under said section shall also accure to that apprieved person in a civil action under this section. If such commissioner shall determine after such investigations or preliminary hearing that probable cause exists for crediting the allegations of any complaint and no complainant or respondent has elected judical determination of the matter, he shall immediately endeavor to eliminate the unlwful practice complained of or the violation of said clause (e) of said section ninety-two A, ninety-eight and ninety-eight A by conference, conciliation and persuasion. The members of the commission and its staff shall not disclose what has occurred in the course of such endeavors, provided that the commission may publish the facts in the case any

 

 

 

 

 

 

@Thoms/West No. Claim to Orig. U.S. Govt. Works

M.G.L.A. 151B ~~ 5 Page 2

 

compainnt which has been dismissed, and the terms of conciliation when the compaint has been deposed of, in case of failure so to eliminate such practice or violation, or in advance thereof if in his jusdgemtn circumstances to warrant, he shall cause to be issued and served in the name of the commission, a written notice, together with a copy of such complaint as the same may have been amended, requiring the person, employer, labor orgainizarion or enployment agency named in such complaint, hereafter referred to as respondant, to answer the charges of such complaint at a hearing before the commission, at a time and place to be specified in such notice. The place of any such hearing shall be the office of the commission or such other place as may be designatied by it. Before or after a determination of probable cause hereunder such commissioner may also file a petition in equity in the suprior court in any country in which the unlawfull practice which is the subject of the complaint of the complaint occurs, or in a country in which a respondant resides or transacts business, or in Suffolk county, seeking appropraite injusntive releif against such respondant, including orders or decrees restraining and enjoining him from selling, renting, or otherwise making unavailable to the complaintant any housing accommodations or public accommodations with respect to which the complaint is made, pending the finial determination of proceedings under this chapter. An affidative of such notice shall forthwith be filed in the clerk's office. The court shall have to power to grant such temporary releif or restraining orders as it deems just and proper. The case in support of the complainant shall be presented before the commission by one of its attorneys or agents or by an attorney retained by the complainant, and the commissioner who shall have previously made the investigation and caused the notice to be issued shall not participate in the hearing except as a witness, nor shall he participate in the diliberations of the commission in such case except when necessary to decide an appeal to the full commission; and the aforsaid endeavors at conciliation shall not be received in evidence. If an investigating commissioner determines that probable cause exists to credit the allegations of a complainant that a respondant has refuesed to sell, rent, or to negotiate in the sale, rental, or leasing of, housing accommodations or commercial space and if he determines that such respondant of the commonwealth and cannot be personally served with process in the commonwealth, such investigating comissioner may file a petition in equity in the nature of an in rem proceeding seeking appropriate injunctive relief against such property with respect to which a complaint has been made , including orders or decrees restraining and enjoining any sale, rental, lease, or other disposition of such property which would render it unavailable to the complainant pending the final determination of proceedings unde this chapter. Suc commissioner shall sned by registered mail, with a return reciept requested, a copy of such petition to the last address of such respondent known to the commissioner. An affidavit of compliance herewithj, and the respondent's return receipt or other proff of actual notice, if received, shall be filed in the case on or before the return day of the process or within such further time as the court may allow. A copy of the order or decree of the court running against such property of a nonresident respondent shall be recorded in the registry of deeds in the county wherein such housing accomindations or commercial space is located, and a copy of such order or decree shall be attached in a conspicious place to the property which has been the subject of a complaint under section four by the sheriff of the county wherein such property is located, or by his authorized agent or employee. Any person purchasing housing accommodations or commercial space, subsequent to the recording of the order or decree in the registry of deeds, shall be, as a matter of law, bound by th terms of any order which the commission has made or may make relating to such property which has been the subject of an order or decree of the superior court. Any person renting ot leasing housing accommodations or commercial space subsequent to the attachment of a copy of an order or decree referred to above by the sheridd of the county wherein such property is located or by his authorized agent or employee shall be, as a matter of lae, bound by the terms of any order which the sommission has made or may make relating to such property. The respondent may file a written verified answer to the complaont and appear at such hearing in person or otherwise, and submitt testimony. In the discretion of the commission, the complainant may be allowed to intervene and presesnt testimony in person or bycounsel. The commission or the complainant shall have the power reasonably and fairly to amend any complaint, and the respondent shall have like power to amend his answer. The commission shall not be bound by the strict rules of evidence prevailing in courts of law or equity. The testimony taked at the hearing shall be under oath and be transcribed at the request of any party. If, upon all the evidence at the hearing the commission shall find that a respondent has engaged in any unlawful practice as defined in section four or violation of said clause (e) of said section thirty-two or said sections ninety-two A, ninety eight and ninety-eight A, the commission shall state its findings of fact and shall issue and cause to be served on such respondent an order requiring such respondent to cease and desist from such unlawful practice or violaton of said clause (e) of said section thirty-two or said sections ninety-two A, ninety eight and ninety eight A to take affirmative action, including but not limited to, hiring, reinstatement or upgrading of employees, with or without back pay, or restoration to membership in any respondent labor orginization, as, in the judgement of the commission, will effectuate the purpose of this chapeter or of said labor organization, as, in the judgement of the commission, will effectuate the purpose fo this chapter or of said clause (e) of said section thirty-two A,

ninety-eight and ninety- eight A, and including a

 

 

 

@ 2005 Thomson/West No Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

M.G.L.A. 151B ~~ 5 Page 3

 

requirement for report of the manner of compliance. Such case and desist orders and orders for the affirmative relief may be issued to operate prospectively. If , upon all the evidence the commission shall find that a respondent has not engaged in ay such unlawful practice or violation of said clasuse (e) of said section thirty-two or said sections ninety-two A, ninety--eight and ninety-eight A, the commission shall state its findings of fact and shall issue and cause to be served on the commission an order dismissing the said complaint as to such respondent. In addition to any such relief, the commission shall award reasonable attorney's fees and costs to any prevailing complaint. A copy of its order shall be dilivered in all cases to the attorney general and such other public officers as the commission deems proper. The commission shall establish rules of practice to govern, expedite and effectuate the foregoing procedure and its own actions thereunder. Any complaint filed pursant to this section must be so filed within 300 days after the alleged act of discrimination. Th institution of proceedings under this section, or an order thereunder, shall not be a bar to proceedings under said section ninety-two A, nor shall the institution of proceedings under said sections ninety-two A, ninety - eight and ninety-eight A, or a judgment thereunder be a bar to proceedings under this section.

 

If upon all the evidence at any such hearing the commission shall find that a respondent has engaged in any such unlaeful pratice relative to housing or real estate or violation clause (e) of said section thirty-two it may, in addition to any other action which it may take under this section, award the petitioner damages which damages shall include, but not limited to, the expenses incurred by the petitioner for obtainig alternatice housing or space , for storage of goods and effects, for moving and for other costs actually incurred by him as a result of such unlwaful practice or violation. Any person claiming to be aggieved by such an award of damages amy, notwithstanding the provisions of section six and within ten days of notice of such award, bring a petition in the municpal court of the city of Boston or in the district court within the judicial district of which the respondent resides, addressed to the justice of the court, praying that the action of the commission in awarding dmages be reviewed by the court. After such notice to the parties as the court deems necessary, it shall hear witnesses, review such action, and determine whether or not upon all the evidence sucu ah award is justified and thereafter affirm, modify, or reverse the order of the commission. The decision of the court shall be final and conclusive upon all the parties as to all matters of fact.

 

If, upon all the evidence at any such hearing, the commission shall find that a respondent has engaged in any such unlawful practice, it may in addition to any other action which it may take under this section, assess a civil penalty agains the respondent.

 

(a) ain an amount not to exceed $10,000 if the respondent has not been adjudged to have committed any prior discriminatory practice;

 

(b) in an amount not to exceed $25,000 if the respondent has-been adjudged to have commite one other discriminationpractice during the 5-year period ending on the date of the filing of the complaint, and

 

(c) in an amount not to sxceed $50,000 if the respodent has bee adjudged to have commited 2 or more discriminatory practices during the 7-year period ending on the date of the filing of the complaint. Notwhithstanding a aforesai provisions, if the acts constituting the discriminatory practice that is the object of the complaint are committed by the same natural person who has been previously adjudged to have committed acts constituting a period of time within which any subsequent discriminatory practice occurred.

 

 

Current through C. 34 of the 2005 1st Annual Sess.

 

 

@ Thomas/West

 

END OF DOCUMENT

 

@ 2005 thomas/West. No Claim to Orig> U.S. Govt. Works.

 

 

 

 

 

 

 

WestLaw. Page 1

 

M.G.L.A. 151B ~~9

 

MASSACHSETTES GENERAL LAWS ANNOTATED

PART I. ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT

TITLE XXI. LABOR AND INDUSTRIES

CHAPTER 151B. UNLAWFUL DISCRIMINATION BECAUSE OF RACE, COLOR, RELIGIOUS CREED, NATION ORIGIN, ANCESTRY, OR SEX

~~ 9. Construction and enforcement of chapter; inconsist ent laws; excluxiveness of statutory procedure; civil remedies; speedy trial; sttorney's f ees and costs; dmages

 

<(First paragraph applicable to claims pending on and arising after November 5, 2002. See 2002, 223, Sec.4)>

 

This chapter shall be construed leberally for the accomplishment of it pirpose and any law inconsistent with any provision of this chapter shall not apply, but nothing contained in this chapter shall be deemed to repeal any provision of any other law of this commonwealth relating to discrimination; but as to acts declared unlawful by section 4, the administrative procedure in this chapter under section five shall, while pending, be exclusive; and the finial determination on the merits shall exclude any other civil action, based on the same grievance of the individual concerned.

 

Any person claiming to be aggrieved by a practice made unlawful under this chapter or under chapter one hundred and fifty-one C, or by any other unlawful practice within the jurisdiction of the commission, may, at the ecpiration of ninety days after the filing or a complaint with the commission, or sooner if a commissioner assents in writing, but not later than three years after the alleged unlawful practice occurred, bring a civil action for damages or injuctive relief or both in the suprior or probate court for the country in which the allege unlawful practice occurred or in the housing court within whose district the alleged unlawful practice occurred if the unlawful practice involves residential housing. The petitioner shall norify the commission of the filing of the action , and any complaint before the commission shall then be dismissed without prejudice, and the petitioner shall be barred from subsequently bringing a complaint on the same matter before the commission. Any person claiming to be aggrieved by an unlawful practice relative to housing under this chapter, but who has not filed a complaint pursuant to section five , may commence a civil action in the suprior or probate court for the country in which the alleged unlawful practice occurred or in the housing court within whose district the alleged unlwaful practice occurred; provided, however, that such action shall not be commenced later than one year after the alleged unlawful practice has occurred. An aggrieved person may also seek temporaty relief in the suprior, housing or probate court within such country at any time to prevent irreparable injury during the pendency of or prior to the filing of a complaint with the commission.

 

An action filed pursiant to this section shall be advanced for a speedy trial at the request of the petitioner. If the court finds for the petitioner, it may award the petitioner actual and punitve damges. If the court finds for the petitioner it shall, in addition to any other relief and irrespective of the amount incontroversy, award the petitioner reasonable attorney's fees and costs unless special circumstances would render such award unjust. the commission shall upon the filing of any complaint with it, notify the aggrieved person of his rights under this section.

 

Any person claiming to be aggrieved by a practice concerning age discrimination in employment made unlawful by section four may bring a civil action under this section for damages or injunctive relief, or both, and shall be entitled to a trial bu jury on any issue of fact in an action for damages regardless of whether wquitable relief is sought by a party in such action. If the court finds for the petitioner, recovery shall be in the amount of actual damages; or up to three, but not less than two, times such amount if the court finds that the act or practice complained of was committed with knowledge or reason to know that such act or pratice violated the provisions of said section four may bring a civil action under this section for fdamages or injuctive relief, or both and shall be entitled to trial by jury of fact in an action for dmages regardless of wheather equitable releif is cought by a party in such action. If the court finds for the petitioner, recovery shall be in the amount of actual dmages; or up to three but not less than two, times such amount if the court finds that the act or practice complained of was committed with the knowledge. or reason to know, that such act or practice voilated the provisions of said section four. The orovisions set forth in the first, second and third paragraphs shall be applicable to such complaint or action to the extent that such proisions do not conflict with the provisions set forth in this paragraph.

 

 

 

 

@ 2005 Thomson/West. No Claim to orip. U.S. Govt. Works.

M.G.L.A. 151B ~~ 9 page 2

 

 

 

Current through Ch. 34 of the 2005 1st Annual Sess.

 

 

 

 

 

 

@ 2005 Thomas/West

 

 

 

 

 

 

 

END OF DOCUMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2005 Thomas/Weswt. no Claim to Orig. U.S. Govt. Works

 

WestLaw. Page 1

 

M.G.L.A. 151C ~~2

 

C

MASSACHUSETTS GENERAL LAW ANNOTATED

PART I. ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT

TITLE XXI. LABOR AND INDUSTRIES

CHAPTER 151C. FAIR EDUCATION PRACTICES

 

~~ 2. Unfair practices

 

It shall be an unfair educational practice for an educational institution:--

 

(a) To exclude or limit or ortherwise discriminate against any United States citizen or citizens seeking admission as student to such institution because of race, religion,creed color, or national origin.

 

(b) To penalize any of its employees or students or any applicant because he has testified, participated or assisted in any proceeding under this section.

 

(c) To cause to be made any written or oral inquiry concerning the race, religion, color or national origin of a person seeking admission, except that a religious or denominational educational institution which certified to the commission that it is a religious or denominational educational institution may require as to the religious or denominational affiliations of applicants for admission.

 

(d) To exclude, limit or otherwise discriminate against any person seeking admission to a program or course of study leading to a degree, beyond a bachleor's degree, because of race, religion, creed, color, age, sex, or national origin, or to so discriminate against any student to such program or course or study in providing benefits, privileges and placement services.

 

(e) To exclude from admission any student because said student is blind,or deaf or require the use of a dog guide.

 

(f) To request any information, to make or keep a record of such information, to use any form of application or application blank which requests infromation or to exclude or limit or ortherwise discriminate against any person by reason of his or her failure to furnish information through a written application or oral inquiry or otherwise regarding: (i) an arrest, detention or disposition regarding any violation of the law in which no conviction resulted or in which a conviction has bee vacated, or (ii) a first conviction for any of the following misdemeanors: drunkness, simple assault, minor traffic violations, affray or disturbance of the peace, or (iii) any conviction of a misdemeanor where such conviction occurred more than five years prior to the date of such application or admission, unless the applicant was sentenced to imprisonment unpon conviction of such misdemeanor, or such individual has been convicted of any offense within the five years' period.

 

(g) To sexually harass students in any program or course of study in any educational institution.

 

This section is not intended to limit or prevent an educational institution from using any criteria other than race, religion, creed, sex, color or national origin in admission of students

 

Current through Ch. 34 of the 2002 1st Annual Sess.

 

 

@ 2005 Thomson/West

 

 

 

 

@ 2005 Thomson/West. No Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

 

 

 

M.G.L.A. 151C ~~2 Page 2

 

 

 

END OF DOCUMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2005 Thomas/West. No Claim to Orig. U.S. Govt. Works.

STATEMENT OF THE CASE

PAGE 31

 

 

 

C. The "creed of Communism" is not protected by M.G.L. C. 151C.

 

 

M.G.L. c. 151C offers no protection for political beliefs within language of the statute, See M.G.L. C. 151c. The

 

complaint alleges that the defendant discriminated against the plaintiffes by favoring the "creed of Communism,"

 

a political belief espoused by two of the four fellows hired. App 203. The plaintiffs attempt to equate " Communism"

 

to a religious belief or creed and to maunufacture a protection under M.G.L. 151C. Id.

 

Citing Wolfe v. Gormally, 440 Mass. 699 (2004), the plaintiffs argue that because c. 151C uses both the

 

terms "religion " and "creed" that "creed" cannot be interpreted to mean "religion creed" as it does in c. 151C. While

 

this argument employs an accepted canon of statutory construction, their arrgumen neglets numerous other canons

 

which undermine their analysis of the statute.

 

In addition to stating that a statute must be construed to give effect to all its provisions, the Supreme

 

Judicial Court in Wolfe qualified the use of this canon with a number of additional canons. See Wolfe, 440

 

at 704. The court stated that a

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 13

 

 

TI LIỆU THAM KHẢO SỐ 14

 

 

LAW OFFICES

BAKER, DONELSON, BEARMAN, CALDWELL &BERKOWITZ

A PROFESSIONAL CORPORATION

4268 I-55 NORTH MEADOWBROOK OFFICE PARK

JACKSON,MISSISSIPPI 39211

(601) 351-2400

Facsimile

(601) 351-2424

JM BSC 342936 v1

2850586-000001 05/17/2006

 

MEMORANDUM

 

TO: The Vietnamese Diaspora Community Supporting the WJC Lawsuit

FROM: Bradley S. Clanton

DATE: May 17, 2006

 

RE: The Massachusetts Appeals Court's Decision Regarding the WJC Appeal

 

 

It is with great disappointment that I write to inform you that the Massachusetts Appeals Court has ruled against us in our appeal of the Superior Courts dismissal of the lawsuit against UMass Boston and the William Joiner Center. The courts decision was rendered on May 11, 2006. According to the Appeals Court, the Plaintiffs do not allege a class of discrimination victims that is protected under Massachusetts law. We strongly disagree with the Appeals Courts decision, and plan to seek further review thereof.

 

Our first course of action will be to file a Petition for Rehearing by the Court of

Appeals of its decision. It is necessary to file such a petition before seeking further review by the Massachusetts Supreme Court. The petition must be filed within 14 days of the decision of the Court of Appeals. Assuming the Court of Appeals denies our petition, which is very likely, we will then file a request for review of the decision by the Massachusetts Supreme Court.

 

There is no way to accurately predict how the Massachusetts Supreme Court will view

our appeal. Rest assured, however, that we will pursue it with our best efforts.

 

 

* * *

TẠM DỊCH

 

Với sự thất vọng cao độ, chng ti knh bo Qu Vị việc To Phc Thẩm (Appeals Court) của tiểu bang Massachusetts bc đơn của chng ta chống phn quyết về vụ kiện WJC/UMB.của To Superior. Quyết định của To Phc Thẩm được ban hnh ngy 11 thng 5, 2006. Theo To Phc Thẩm th nguyn đơn khng dẫn chứng được thnh phần nạn nhn bị kỳ thị l thnh phần được che chở bởi luật của Tiểu Bang Massachusetts. Chng ti hon ton khng đồng với quyết định của To Phc Thẩm, do đ chng ti phải xin duyệt xt lại quyết định đ.

 

Cng việc đầu tin của chng ti l xin To Phc Thẩm cho Ti Điều Trần về quyết định ny. Đệ đơn xin như vậy l một việc phải lm trước khi chuyển ln To Tối Cao của Tiểu Bang Massachusetts. Đơn xin đ phải đệ trnh trong vng 14 ngy sau khi To Phc Thẩm ban hnh quyết định. Nếu To Phc Thẩm bc đơn xin của chng ta, lc đ chng ta mới được xin To Tối Cao của Tiểu Bang Massachusetts xt lại quyết định của To Phc Thẩm .

 

Chng ti thấy rằng khng thể no đon trước một cch chnh xc l To n Ti Cao của Tiểu Bang Massachusetts sẽ xt lại quyết định đ như thế no. Tuy nhin, xin hy vững lng tin rằng chng ti sẽ theo đuổi việc ny với tất cả nỗ lực của chng ti.

 

* * *

Chuyển ngữ:

Nguyễn Hữu Luyện,

Đại Diện Nhm Nguyn Đơn

 

Back