UỶ BAN VẬN ĐỘNG YỂM TRỢ VỤ KIỆN WJC/UMB

 

 

V́ vụ kiện WJC/UMB khởi tố với tư cách tập thể (Class Action).  Luật pháp Hoa Kỳ vào thời điểm  khởi sự vụ kiện này cho phép nhiều người chịu chung một tác hại do bị cáo gây ra, được tiến hành thủ tục “class action”.

 

Thủ tục này cho phép một nhóm người được quyền đại diện cho tất cả những người sống rải rác khắp nơi cùng chịu chung một tác hại do bị cáo gây ra.  Do đó nhu cầu vân động đồng bào yểm trợ cả về tinh thần lẫn vật chất cho vu kiện này là một công tác vô cùng quan trọng và có ư nghĩa quyết định thắng bại của vụ kiện.

 

Ông Lê Trọng Hiệp, nguyên là Trung Tá Không Quân QLVNCH, đă nhận lănh trách nhiệm nặng nề này.  Ông thành lập Uỷ Ban Vận Động Yểm Trợ Vụ Kiện WJC/UMB.  Các nhân vật chủ chốt trong việc điều hành gồm có:

 

·        Chủ Tịch:  Ông Lê Trọng Hiệp

·        Thư Kư  :   Cô Kathy Trần

·        Thủ Quỹ:   Ông Mai Văn An

 

Để hợp pháp hoá công cuộc vận động và gây quỹ, Uỷ Ban Vận Động đă làm thủ tục xin giấy phép của chính quyền để thành lập Hội Bất Vụ Lợi.  Giấy phép được Thống Đốc Tiểu Bang California kư ngày 28-2-2003.  Mặc dàu vụ kiện thụ lư tại Boston, Massachustts, nhưng tầm hoạt động không những trong lănh thổ Hoa Kỳ mà c̣n đi khắp thế giới, nơi có cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản định cư.

 

Việc gây quỹ chỉ nhằm mục đích xin đồng bào cho đủ số tiền trả cho Luật Sư mà thôi.  Chi phí cho các cuộc vận đông khăp nợi trên thế giới, hoàn toàn do đồng tại các địa phương thông qua tổ chức Cộng Đồng hoặc các đoàn thể, hội đoàn, hoặc với tư cách riêng của các nhà mạnh thường quân tại các địa phương sở tại đài thọ, không liên quan ǵ tới Quỹ Pháp Lư.  Trong suốt thời gian tiến hành vụ kiện, công tác gây quỹ không hề xảy ra một trục trặc hoặc tai tiếng nhỏ nào.  Thành công này nhờ vào ông Thủ Quỹ Mai Văn An đă tận tâm làm sổ sách kết toán số tiền vào Quỹ Pháp Lư và thông báo đều đặn hàng tuần trên website của Quy Pháp Lư. 

 

Khi đă đủ tiền trả Luật Sư, Uỷ Ban Vận Đông loan báo đóng Quỹ Pháp Lư, nhưng có những checks đang trên đường đi tới địa chỉ cũa Quỹ Pháp Lư th́ những checks đó đă được Thủ Quỹ Mai Văn An đưa lên website để thông báo Quỹ Pháp Lư đă nhận được và đă hoàn trả quư vị mạnh thường quân đó với thư cảm ơn của Uỷ Ban Vận Động Yểm Trợ Vụ Kiện WJC/UMB.

 

 

 

DƯỚI  ĐÂY LÀ PHÓNG ẢNH CỦA GIẤY PHÉP

 

 

 

 

Back